Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1995:165

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1995:165
Målnummer
B472-95
Avgörandedatum
1995-09-14
Rubrik
Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 11 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: S.M. förde den 20 augusti 1994 omkring kl 21.30 personbil på Mariaplan i Göteborg efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till minst 2,08 promille.

Personliga förhållanden: I yttrande från Frivårdsmyndigheten Göteborg-Centrum/Väster anförs att S.M. är ensamboende ålderpensionär, född 1925. Han förekommer inte i kriminalregistret och är okänd i missbrukssammanhang. Han lever ett välordnat socialt liv men har under det gångna året utsatts för stor psykisk press genom att fem nära anhöriga avlidit och att han själv drabbats av prostatacancer. Då det med största sannolikhet inte föreligger någon risk för återfall i rattfylleri blir påföljdsförslaget villkorlig dom.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Som tingsrätten uttalat är grovt rattfylleri ett brott av den arten att påföljden normalt skall bestämmas till fängelse. Varken S.M:s ålder eller hans hälsotillstånd utgör omständigheter som, vid beaktande av den påtagliga fara för trafiksäkerheten som körningen inneburit och den höga alkoholkoncentrationen i S.M:s blod, med tillräcklig grad av styrka talar emot en frihetsberövande påföljd.