Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1995:166

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1995:166
Målnummer
B670-95
Avgörandedatum
1995-09-18
Rubrik
Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 12 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: Den 27 februari 1995 omkring kl 23.40 har J.L. fört en personbil på riksväg E 6 vid Dingle i Munkedals kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till 0,84 milligram per liter i hans utandningsluft.

Personliga förhållanden: J.L. är född den 6 april 1976. Av företagen personutredning framgår att han inte har några alkohol- eller drogproblem, att han lever under socialt mycket välordnade förhållanden med ett starkt socialt skyddsnät samt att något övervakarbehov således inte föreligger.

Yrkande i hovrätten: fängelse.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Det grova rattfylleribrottet är av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse, om inte särskilda skäl föreligger. Varken J.L:s personliga förhållanden eller omständigheterna i samband med körningen kan anses utgöra tillräckliga skäl att frångå normalpåföljden. J.L. skall därför dömas till fängelse en månad.