Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2002:80

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2002:80
Målnummer
B4147-01
Avdelning
1
Avgörandedatum
2002-03-21
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 9 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Under ca tio månader från augusti 1999 sålde K.P. vid olika tillfällen till olika personer sammanlagt ca 168 liter spritdrycker, ca 72 liter vin och ca 568 liter starköl. Vidare hade K.P. en dag i mars 2000 i försäljningssyfte innehaft ca 273 liter spritdrycker, ca 94 liter vin och 697 liter starköl. Alkoholen hade hans hustru köpt i Tyskland vid 65 inköpsresor.

Personliga förhållanden: K.P. förekom i belastningsregistret under nio avsnitt. Vid fyra tillfällen hade han mottagit strafförelägganden för brott mot privatinförsellagen. Han bedömdes inte vara i behov av någon frivårdande påföljd.

Tingsrätten dömde K.P. enligt 10 kap. 2 § 1 samt 3 och 5 §§ alkohollagen för olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott, och olovligt innehav av sådana drycker till fängelse i sex månader. Sakförverkande. – Med hänsyn till att försäljningen hade pågått under lång tid, bedrivits yrkesmässigt och även riktat sig mot ungdomar ansåg tingsrätten att brotten var grova.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.