Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2005:77

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2005:77
Målnummer
B1603-04
Avdelning
5
Avgörandedatum
2004-11-01
Rubrik
Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (1988:534). - Referat nr 2 av 5 hovrättsdomar (RH 2005:76-80). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningen: C.M. som ägare och M.S. som driftansvarig har i vart fall under tiden den 1 december 2001 till den 8 maj 2002 uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom vanvård otillbörligen utsatt nötkreatur för vanvård. Vanvården har bestått i att ca 200 djur underutfodrats, att det foder som använts inte varit fullvärdigt eller att djuren utsatts för upprepade foderbyten och inte gruppindelats på lämpligt sätt, vilket fått till följd att ett stort antal djur varit undernärda och att tre djur avlidit.

Tingsrätten ansåg det vara styrkt att C.M. och M.S. (under tiden mars – maj 2002) gjort sig skyldiga till vanvård i enlighet med gärningspåståendet och att de hade åsidosatt de allmänna reglerna i djurskyddslagen på ett sådant sätt att grov oaktsamhet förelåg och dömde envar av C.M. och M.S. för djurplågeri till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.