Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2005:82

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2005:82
Målnummer
B4661-04
Avdelning
1
Avgörandedatum
2005-03-31
Rubrik
Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr 2 av 3 hovrättsdomar (RH 2005:81-83). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningen: T.S. har som befälhavare på ett fiskefartyg med en maskinstyrka på 176 kW vid 13 tillfällen i samband med fiske i näringsverksamhet och landning av fångst i Hirtshals, Danmark, uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att inom 48 timmar sända in loggboksblad med fångstuppgifter.

Vid tingsrätten bestred T.S. ansvar med hänvisning till att han av praktiska skäl av handläggare hos Fiskeriverket fått dispens från den föreskrivna tidsfristen. Tingsrätten fann sammanfattningsvis (med hänvisning till NJA 1981 s. 1014) att T.S:s underlåtenhet att sända in loggboksbladen på föreskrivet sätt inte kunde anses bero av uppsåt eller oaktsamhet och ogillade därför åtalet.

Hovrätten, som fann att det var utrett att T.S. inte hade haft tillåtelse från någon på Fiskeriverket att underlåta att ge in loggboksbladen i tid och att han inte hade lämnat någon annan godtagbar förklaring till sin underlåtenhet, dömde T.S. för brott mot fiskelagen till normerade böter (8 000 kr). Vid beräkningen av bötesbeloppet tog hovrätten – utöver fartygets maskinstyrka – hänsyn till å ena sidan att brottsligheten närmast utgjorde en serie ordningsförseelser och å andra sidan att underlåtenheten att rapportera i tid hade ägt rum vid ett stort antal tillfällen och att förseningarna mestadels varit betydande.