Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2005:83

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2005:83
Målnummer
B4857-04
Avdelning
2
Avgörandedatum
2005-11-09
Rubrik
Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr 3 av 3 hovrättsdomar (RH 2005:81-83). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningen: R.A. har som befälhavare på ett fiskefartyg med en maskinstyrka på 510 hästkrafter vid yrkesmässigt trålfiske 1) i juni 2002 i dansk EU-zon i Nordsjön uppsåtligen eller av grov oaktsamhet behållit ombord och landat i Hanstholm, Danmark, den 13 juni 58 kg kummel och 15 kg rödspätta och den 19 juni 53 kg kummel trots att Sverige saknat kvot för fiske av dessa arter och 2) i februari i Östersjön uppsåtligen eller av oaktsamhet fiskat sammanlagt sex ton torsk utan att det funnits ett gällande fartygstillstånd för fiskebåten som använts.

Tingsrätten – som ansåg sig inte kunna utgå från annat än att fångsterna under 1) inte härrörde från en dansk EU-zon i Nordsjön (utan från Skagerrak) och ogillade åtalet på den punkten – dömde R.A. beträffande gärningen under 2) för att av oaktsamhet ha gjort sig skyldig till olaga trålfiske och bestämde påföljden till normerade böter (5 100 kr).

Hovrätten, dit åklagaren överklagat med yrkande om bl.a. ett högre bötesstraff, fastställde tingsrättens dom.