Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:119

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:119
Målnummer
B1203-06
Avgörandedatum
2006-06-22
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: I har i november 2005 med M, 14 år, genomfört sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag genom att efter att ha dragit ned hennes byxor och fört hennes trosor åt sidan legat på målsägandens bara underkropp och utfört samlagsrörelser.

Tingsrätten ogillade åtalet.

Hovrätten (efter åtalsjustering): Sexuellt övergrepp mot barn; Fängelse 4 månader; Kränkningsersättning 20 000 kr.

Hovrätten anförde bl.a.: Som hovrätten konstaterat är det inte styrkt att I genomfört ett samlag med målsäganden. Hovrätten anser inte heller att I:s handlande utgör en sådan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag (prop. 2004/05:45 s. 135 f). På grund härav kan gärningen inte rubriceras som våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § brottsbalken. För att en gärning skall rubriceras som sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § brottsbalken krävs att gärningen innefattar en annan sexuell handling än som avses i stadgandet om våldtäkt mot barn. För att betrakta en handling som en sexuell handling bör det ha förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring antingen av den andres könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet. Även andra handlingar kan emellertid utgöra en sexuell handling om handlingen haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet. Det bör dock noteras att begreppet sexuell handling även innefattar en samlagsliknande handling utan någon direkt kroppslig beröring på grund av att ett klädesplagg är emellan (jfr a. prop. s. 33f och NJA 1996 s. 461). Med hänsyn till vad som nu anförts anser hovrätten att den nu aktuella gärningen bör rubriceras som sexuellt övergrepp mot barn.