Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:126

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:126
Målnummer
B2666-06
Avgörandedatum
2006-09-06
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: R, 16 år, har i januari 2006 haft ett fullbordat samlag med M, 14år. Vid samma tillfälle har H, 16 år, låtit M – som ombetts härtill av R – onanera åt honom så att han fått utlösning. De sexuella handlingarna, som ägde rum i källaren i deras skola, var frivilliga från M:s sida.

Tingsrätten och hovrätten: Sexuellt utnyttjande av barn; Överlämnande till vård inom socialtjänsten.

Tingsrätten anförde bl.a. följande: Parterna hade när gärningarna ägde rum ingen annan relation till varandra än att de var skolkamrater. Vad som skulle komma att ske var inte på något sätt planerat utan måste ha varit överraskande för alla parter. M hade alltså inte mycket tid för eftertanke. Samlaget mellan henne och R ägde rum i närvaro av H och i en miljö som normalt inte brukas i sådana sammanhang. Efter samlaget ombads hon av R att onanera åt H, vilket med tanke på vad som just hade förevarit mellan henne och R måste ses som en oväntad begäran. Även om M och R efter händelsen en kortare tid var ett par kan händelsen inte ses som uttryck för sådana ömma känslor som enligt lagens intentioner skulle kunna motivera ansvarsfrihet. Eftersom det inte är uppenbart att gärningarna inte inneburit något övergrepp mot M skall R och J dömas för sexuellt utnyttjande av barn.