Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2007:109

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2007:109
Målnummer
B3154-07
Avgörandedatum
2007-12-21
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Grov misshandel och misshandel.

Tingsrätten: Sluten ungdomsvård 3 år (för mord och misshandel).

Hovrätten: Sluten ungdomsvård 8 månader.

Tingsrätten: G begick misshandelsbrottet efter att han fyllt 18 år. Även om det inte framgår av lagtexten så följer det av kommentaren till 32 kap. 5 § att rätten, vid valet mellan fängelse och sluten ungdomsvård, har att beakta när huvuddelen av brottsligheten begicks, före eller efter 18-årsdagen. Att brott begåtts efter den dagen utgör således inte hinder mot att bestämma påföljden till sluten ungdomsvård. Att beakta vid bestämmande av påföljdens längd är att tiden för ett fängelsestraff för en som var 17 år vid tidpunkten för brottet enligt praxis bestäms till en tredjedel av vad en vuxen normalt skulle dömas till och för en 18-åring till hälften. Med beaktande härav skall tiden för den slutna ungdomsvården bestämmas till 3 år.

Hovrätten: Brottslighetens sammanlagda straffvärde motsvarar fängelse 2 år. Med beaktande av G:s ålder vid gärningarna och att det vid sluten ungdomsvård inte förekommer villkorlig frigivning bör tiden för den slutna ungdomsvården bestämmas till 8 månader.