Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2007:26

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2007:26
Målnummer
T4760-05
Avdelning
1
Avgörandedatum
2006-03-08
Rubrik
Brand har uppstått till följd av att en kokplatta lämnats påslagen när en förhyrd butikslokal stängdes. Fråga om hyresgästen ådragit sig skadeståndsskyldighet.

Göteborgs tingsrätt

If Skadeförsäkring AB (If) yrkade att Krona & Klave Göteborg AB (Krona & Klave) skulle förpliktas att till If utge 1 623 307 kr jämte ränta.

Krona & Klave bestred yrkandet.

If åberopade som grund för skadeståndsyrkandet: Den 12 maj 2002 utbröt en brand i Krona & Klaves butik i Askim. Branden har vållats av att företrädare för Krona & Klave eller dess anställda, troligen dagen innan, lämnat butiken utan att förvissa sig om att spisplattorna i butikens trinettkök var avstängda. En platta på vilken en vattenkokare i plast var placerad kom därvid att lämnas påslagen på högsta effekt. På grund härav utbröt brand.

Till följd av branden uppkom omfattande skador dels på fastigheten, dels för andra rörelsedrivande hyresgäster i fastigheten. Fastighetsägaren, tillika hyresvärden, I.K. Fatighets AB, samt hyresgästerna E.L.Inredning HB och Salong B.S. har drabbats av kostnader motsvarande yrkat belopp vilka har ersatts av If enligt försäkringsavtal. Rätten att kräva den som är ansvarig för skadan har därmed enligt försäkringsvillkoren övergått på If.

I förhållande till de skador som I.K. Fastighets AB åsamkats ansvarar Krona & Klave enligt 12 kap. 24 § första stycket jordabalken och, i förekommande fall, 3 kap. 1 § skadeståndslagen. I förhållande till E.L. Inredning HB och Salong B.S. ansvarar Krona & Klave jämlikt 2 kap. 1 § alternativt 3 kap. 1 § skadeståndslagen.

Krona & Klave åberopade som grund för sitt bestridande: Det är antagligt att branden orsakats av en av spisplattorna. Varken någon anställd hos eller ställföreträdare för Krona & Klave har emellertid använt köket vid det aktuella tillfället och vid stängning av butiken har företrädare för Krona & Klave kontrollerat att elektriska apparater varit avstängda. Det bestrids att Krona & Klave varit vållande till skadorna.

Till utveckling av sin talan anförde parterna följande.

If: Krona & Klave har en butik för försäljning av damkonfektion. Butikslokalen är belägen i en fastighet som ägs av I.K. Fastighets AB. I fastigheten finns ytterligare lokaler där det drivs olika verksamheter, bl.a. en frisersalong (Salong B.S.) och en inredningsbutik (E.L. Inredning HB).

När räddningstjänsten på morgonen den 12 maj 2002 anlände till Krona & Klaves butikslokal var lokalen fylld med mycket varma rökgaser. Enligt räddningstjänsten hade branden börjat i ett pentry i lokalen. I pentryt, som var utbränt, fanns ett s.k. trinettskåp bestående av två spisplattor, en diskbänk, ett kylskåp och överskåp. Enligt den utredning som gjorts av räddningstjänsten var den inre spisplattan påslagen i läge sex, dvs. det högsta effektläget. Enligt polisens undersökning var brandskadorna som störst omkring den inre spisplattan. På den plattan fanns det en metalldel från en elektrisk vattenkokare. Vidare har polisen kommit fram till att branden startade på spisen genom att något föremål på eller vid plattan har antänts. Det troliga är att det var vattenkokaren. Detta talar för att spisplattan slagits på av misstag. Gaserna från branden spred sig i hela fastigheten, troligen genom ventilationssystemet. Även omkringliggande lokaler har blivit skadade. If har såsom försäkringsgivare ersatt de skador som fastighetsägaren och hyresgästerna har åsamkats vid branden och har därigenom övertagit de drabbades rätt gentemot skadevållaren.

Krona & Klave: Bolaget har sedan år 1997 drivit verksamhet i lokalen. A.W. och K.S. har drivit rörelsen tillsammans med anställd personal. I lokalen har det funnits ett pentry som inrymts i en tidigare städskrubb. Utrustningen i pentryt har utgjorts i huvudsak av ett trinettkök av äldre modell. Spisen till köket har saknat dubbelkommando, vilket skulle ha kunnat förhindra att spisplattorna sattes på av misstag. Fastighetsägaren har inte informerat om att spisen lätt kunde sättas på av misstag och spisen användes inte alls då det fanns en mikrovågsugn som användes för att värma mat och en vattenkokare för uppvärmning av dryck. Såväl företrädarna för Krona & Klave som de anställda hade en fast rutin vid stängning av lokalen. Man kontrollerade alltid att de elektriska apparaterna var frånslagna och att elkontakten till vattenkokaren var utdragen.

If åberopade som bevisning vittnesförhör med brandutredaren C.T., Räddningstjänsten storgöteborg (sakkunnigt vittne) och kriminalteknikern M.E., Polismyndigheten i Västra Götalands län. Krona & Klave åberopade förhör under sanningsförsäkran med A.W. och vittnesförhör med G.L., anställd hos bolaget. Parterna åberopade vidare viss skriftlig bevisning.

Göteborgs tingsrätt (chefsrådmannen Håkan Körner samt rådmännen Stefan Olsson och Roy Johansson) anförde i dom den 21 november 2005 följande:

BEDÖMNING

Den 12 maj 2002 utbröt brand i den butikslokal i vilken Krona & Klave bedrev sin rörelse. Parterna är ense om att det kan antas att branden orsakats av den spis som fanns i butikslokalens pentry genom att den inre spisplattan varit påslagen med högsta effekt under en längre tid Det är genom förhöret med A.W. klarlagt att det på spisplattan funnits en vattenkokare av plast.

If har gjort gällande att branden har vållats av Krona & Klave genom att företrädare för bolaget eller dess personal lämnat butiken utan att förvissa sig om att spisplattorna har varit avstängda. I målet har A.W. och G.L. hörts angående vilka rutiner som tillämpades vid stängning av butiken och vad som skedde den aktuella dagen. De har uppgett i huvudsak följande. De arbetade i butiken den 11 maj 2002 och var båda närvarande när butiken stängdes. Vid stängning skulle sladden till vattenkokaren som stod på spisen dras ut. Vidare skulle kontrolleras att spisplattorna var avstängda. Ordningen i butiken var god och de följde alltid nu nämnda rutiner vid stängning. Spisen har aldrig använts för att värma mat eller dryck. Ingen av dem kände till att vreden lätt kunde röra sig så att man av misstag kunde sätta på spisen. De har inte kunnat erinra sig hur det gick till vid stängningen den 11 maj 2002.

Såvitt framkommit har inte någon utomstående haft tillträde till butikslokalen från det att den stängdes den 11 maj 2002 och fram till det att branden bröt ut. Det har inte heller gjorts gällande att någon annan än företrädare för Krona & Klave eller dess personal haft tillgång till pentryt. Eftersom det är ostridigt att branden orsakats av att eltillförseln till en av spisplattorna varit påslagen med full effekt måste plattan således ha satts på av någon av nu nämnda personer innan butiken stängdes. Det har framkommit att det ingått i bolagets rutiner att kontrollera att spisen varit avstängd. Uppenbarligen har kontrollen i det aktuella fallet inte gjorts med tillräcklig noggrannhet eftersom en platta lämnats med eltillförseln påslagen.

Enligt tingsrättens mening har bolaget varit oaktsamt genom att inte tillräckligt omsorgsfullt kontrollera att spisen varit avstängd samtidigt som brännbart material funnits intill spisen och en vattenkokare i plast lämnats på denna. Branden i lokalen har således vållats av företrädare för Krona & Klave eller dess personal. Den omständigheten att brandlarm saknats kan inte leda till att fastighetsägaren skall anses medvållande till skadorna. Krona & Klave skall således ersätta de skador som vållats vid branden.

DOMSLUT

Krona & Klave skall till If betala 1 623 307 kr jämte ränta.

Hovrätten för Västra Sverige

Krona & Klave överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla If:s talan.

If motsatte sig ändring.

I hovrätten åberopade parterna samma grunder och omständigheter som vid tingsrätten.

På Krona & Klaves begäran hölls omförhör med bolagets ställföreträdare A.W. och vittnet G.L. Vittnesförhöret med C.T. förebringades genom uppspelning av tingsrättens bandupptagningar.

Krona & Klave åberopade vidare brandutredningen som skriftligt bevis.

Hovrätten för Västra Sverige (hovrättslagmannen Ann-Christine Persson, hovrättsråden Bertil Josefson och Nanna Töcksberg, referent, samt adjungerade ledamoten Christina Ramberg) anförde i dom den 8 mars 2006 följande:

DOMSKÄL

De faktiska omständigheterna i målet är ostridiga. Frågan i målet är om Krona & Klave ådragit sig skadeståndsskyldighet genom att en av spisplattorna i pentryt lämnats påslagen när butikslokalen lämnades vid stängningsdags.

A.W. och G.L. har samstämmigt uppgett att det ingick i stängningsrutinen att kontrollera att stickproppar till elektriska apparater, främst vattenkokaren i pentryt, var utdragna. De har vidare förklarat att spisplattorna aldrig hade använts och att det inte ens fanns något kokkärl i lokalen, utan att de enda elektriska apparater som användes i pentryt var vattenkokaren och en mikrovågsugn. A.W. har vidare uppgett att hon, omedelbart innan hon som sista person lämnade lokalen, kontrollerade att vattenkokaren var utdragen, och att hon samtidigt som hon utförde kontrollen hämtade en påse med matvaror ur kylskåpet. Hon har också uppgett att det aldrig tidigare hade hänt att någon av plattorna blivit påslagen av misstag och att varken hon eller någon annan som arbetade i affären uppmärksammat att vreden till spisplattorna var lätta att sätta på av misstag, eftersom det aldrig varit aktuellt att använda spisen.

Det är utrett att vredet till spisplattan var steglöst och placerat under plattorna vid sidan om kylskåpet i det tämligen trånga pentryt. Av brandutredaren C.T:s uppgifter framgår att det inte är ovanligt att spisplattor av aktuellt slag slås på av misstag genom att någon kommer nära ett vred utan att märka det. Av utredningen framgår vidare att stickproppen till vattenkokaren var utdragen. Det är inte utrett i målet om det fanns någon lampa som indikerade att spisen var påslagen.

Det saknas anledning att ifrågasätta A.W:s och G.L:s uppgifter. I målet är därför klarlagt att spisen aldrig hade använts under de cirka fem år som Krona & Klave funnits i lokalerna, att någon platta aldrig tidigare hade blivit påslagen av misstag och att det inte hade uppmärksammats att vreden lätt kunde rubbas ur sitt läge genom oavsiktlig beröring. Mot den bakgrunden hade A.W. inte att räkna med risken för att någon av plattorna skulle vara påslagen. Tvärtom måste risken för att så skulle vara fallet för henne ha framstått som mycket liten. Det bör inte ställas orealistiska krav på förtänksamhet vid tillsynen av att anordningar eller lokaler är i ofarligt skick och det får anses normalt aktsamt att A.W:s uppmärksamhet inriktades på de värmekällor som var i bruk. Av vad A.W. berättat förefaller det vidare antagligt att spisplattan oavsiktligt kom att slås på genom att hon själv kom nära vredet i samband med hennes sista åtgärder i pentryt för dagen. Det efterföljande händelseförloppet har svårligen kunnat förutses av henne, och det har inte funnits anledning för henne att ytterligare en gång återvända till pentryt för att särskilt kontrollera spisen. Enligt hovrättens mening kan därför åtgärden att lämna lokalen trots att spisplattan var påslagen inte anses utgöra en försummelse av sådan beskaffenhet att den kan medföra skadeståndsskyldighet för Krona och Klave.

Annat är således inte visat i målet än att branden har uppstått utan att någon som Krona & Klave svarar för har varit vårdslös. Käromålet kan därför inte vinna bifall.

DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom ogillar hovrätten If:s talan.

Hovrättens dom meddelad: den 8 mars 2006.

Mål nr: T 4760-05.