Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2007:43

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2007:43
Målnummer
T2575-07
Avdelning
1
Avgörandedatum
2007-06-29
Rubrik
Utformning av domslut i återvinningsmål.

I mål om betalningsföreläggande förpliktade Kronofogdemyndigheten i utslag den 29 december 2006 L.G. att till AB Svenska Spel (Svenska Spel) betala 111 364 kr 74 öre jämte viss upplupen ränta med 3 722 kr 87 öre, årlig ränta på kapitalbeloppet samt ersättning för inkassokrav, ansökningsavgift och ombudsarvode.

Sedan L.G. ansökt om återvinning överlämnades målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Värmlands tingsrätt

Svenska Spel angav som grund för yrkandet att L.G. på grund av en borgensförbindelse såsom för egen skuld för Lemagus AB:s förpliktelser svarade för obetalda fakturor till bolaget som försatts i konkurs.

L.G. bestred kravet och invände bl.a. att han aldrig fått några kravbrev.

Tingsrätten (rådmannen Jan Lindblad) anförde i dom den 20 april 2007 följande.

DOMSKÄL

Den skriftliga borgensförbindelse som finns upprättad mellan parterna utvisar att L.G. gått i borgen såsom för egen skuld för Lemagus AB vad gäller bolagets betalningsskyldighet gentemot Svenska Spel. Han har härigenom förbundit sig att betala Svenska Spels fakturor till bolaget för det fall att bolaget inte skulle ha betalningsförmåga när fakturorna förföll till betalning. De fakturor och inkassokrav som finns ingivna i målet utvisar att såväl bolaget som L.G. har tillställts betalningskrav. De invändningar som L.G. gjort påverkar inte bedömningen av hans betalningsskyldighet i enlighet med borgensförbindelsen. Tingsrätten finner att Svenska Spels talan skall bifallas, vilket bör medföra att kronofogdemyndighetens utslag fastställs i överensstämmelse med Svenska Spels yrkande.

DOMSLUT

Tingsrätten fastställer Kronofogdemyndighetens utslag meddelat den 29 december 2006 med endast den ändringen att beloppet för kostnader i målet om betalningsföreläggande bestäms till 300 kr avseende ombudsarvode.

Hovrätten för Västra Sverige

L.G. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla Svenska Spels talan.

Hovrätten (hovrättslagmannen Ann-Christine Persson samt hovrättsråden Bertil Josefson och Bengt von Reis, referent) fann L.G:s talan uppenbart ogrundad och anförde i dom den 29 juni 2007 i övrigt följande.

DOMSKÄL

När återvinning söks mot utslag enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning bör tingsrättens domslut – om domen innebär ett bifall till sökandens ansökan – utformas på sådant sätt att det innehåller en förpliktelse för svaranden att fullgöra en betalningsskyldighet. Domslutet bör vidare innehålla en förklaring att utslaget upphävs (se Fitger, Rättebångsbalken II, s. 44:30 ff). Utformningen av domslutet bör ändras i enlighet med det nu sagda.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar vad tingsrätten förordnat endast på så sätt att hovrätten upphäver Kronofogdemyndighetens den 29 december 2006 meddelade utslag samt förpliktar L.G. att till Svenska Spel betala, dels 115 087 kr 60 öre jämte årlig ränta på beloppet 111 364 kr 74 öre, dels inkassokostnad med 160 kr, dels kostnader i målet om betalningsföreläggande med 300 kr.

Hovrättens dom meddelad: den 29 juni 2007.

Mål nr: T 2575-07.

Litteratur: Fitger, Rättegångsbalken II, s. 44:30 ff.; JO 1991/92 s. 36.