Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2007:44

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2007:44
Målnummer
B2753-07
Avdelning
2
Avgörandedatum
2007-07-16
Rubrik
Straffmätning i mål om olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott.
Lagrum
10 kap. 3 § och 5 § alkohollagen (1994:1738)
Rättsfall
NJA 2003 s. 78

Halmstads tingsrätt

Åklagaren åtalade M.S. för olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott, och olovligt innehav av alkoholdrycker enligt följande gärningsbeskrivning. M.S. har i Halmstads kommun under tiden 2006 till och med den 13 mars 2007 regelbundet vid i vart fall 300 tillfällen uppsåtligen själv, eller med hjälp från annan person, olovligen till främst ungdomar sålt sammanlagt i vart fall 1 800 liter starköl, 800 liter vin, 140 liter vodka, 12 liter whisky, 95 liter starkcider och 190 liter alkoläsk, som är alkoholdrycker. Ett stort antal av ungdomarna har varit i åldern 13 – 19 år. Försäljningen har skett från M.S:s bostad på Andersbergsringen med tillhörande biutrymmen, dels via leverans till annan plats. – Brottet är grovt eftersom försäljningen utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt, i större omfattning samt då den varit inriktad mot ungdomar. – Vidare har M.S. den 13 mars 2007 på Andersbergsringen i Halmstad innehaft följande alkoholdrycker i syfte att olovligen sälja dem: 79,2 liter starköl, 7,26 liter starkcider, 107,5 liter vin, 7,7 liter whisky, 1,1 liter alkoläsk, 10,8 liter vodka, 0,7 liter cognac, 0,75 liter starkvin (Martinazzi), 0,7 liter rom, 0,7 liter Rachmaninoff och 1,4 liter spritdryck (Mummelmann).

M.S. åtalades också för smuggling enligt följande gärningsbeskrivning. M.S. har år 2006 i Helsingborg, i samband med införsel till landet, genom att underlåta att anmäla nedan angivna spritdrycker, vin och starköl till tullbehandling, uppsåtligen brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln:

a) i augusti i vart fall 8 liter vodka, 4 liter whisky, 24 liter vin och 23 liter starköl, samt

b) i december i vart fall 9 liter vodka, 8 liter whisky, 56 liter vin och 118 liter starköl.

M.S. medgav ansvar för olovlig försäljning av alkoholdrycker, dock inte i den omfattning åklagaren gjort gällande. Såvitt avsåg åtalet för smuggling bestred hon ansvar för brott enligt punkten a) med påståendet att alkoholen var avsedd för eget bruk men erkände beträffande punkten b) gärningen i stort, dock att 32 liter öl och några liter vin var avsett för eget bruk.

På åklagarens begäran hördes ett flertal personer som vittnen.

Tingsrätten (ordförande rådmannen Elisabeth Karlén) fann i dom den 18 maj 2007 att åtalen skulle bifallas i enlighet med gärningsbeskrivningarna. I domen anförde tingsrätten vidare följande.

PÅFÖLJDSFRÅGAN

M.S. har under tiden åren 2000 till 2003 vid fyra tillfällen godkänt strafförelägganden rörande brott mot privatinförsellagen.

Av ett i målet inhämtat yttrande från frivården framgår sammanfattningsvis följande. M.S. lever ett välordnat socialt liv och hon är inte i behov av en övervakares stöd och kontroll. Straffvärdet för åtalad brottslighet får vara vägledande vid påföljdsvalet. M.S. är informerad om samhällstjänst och hon är villig och lämplig att utföra samhällstjänst om det blir aktuellt.

M.S. har gjort sig skyldig till brottslighet av omfattande och yrkesmässig karaktär. Den har i hög grad varit riktad mot ungdomar. Straffvärdet av brottsligheten ligger enligt tingsrätten på ett år, varför det föreligger en presumtion för att döma till fängelse. Tingsrätten anser mot bakgrund av att M.S. varit sjukpensionerad under omkring 20 år och sjuklig under många år inte att hon är lämplig att genomföra samhällstjänst. Dessutom är enligt tingsrätten straffvärdet för högt. Påföljden skall alltså bestämmas till fängelse ett år.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer M.S. för olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott, för olovligt innehav av alkoholdrycker och för smuggling till fängelse 1 år.

Hovrätten för Västra Sverige

Åklagaren och M.S. överklagade domen.

Åklagaren yrkade att M.S. skulle dömas till ett längre fängelsestraff än det som tingsrätten hade bestämt.

M.S. yrkade att hovrätten skulle döma henne i enlighet med hennes erkännanden vid tingsrätten och bestämma påföljden till fängelse sex månader.

Parterna bestred varandras ändringsyrkanden.

Hovrätten (hovrättslagmannen Sigvard Helin, hovrättsrådet Britta Ekström, referent, hovrättsassessorn Henrik Mägi samt nämndemännen Henry Gustafsson och Claes Anger), fann i dom den 16 juli 2007 att M.S. skulle dömas till ansvar i enlighet med vad tingsrätten funnit utrett. I domen anförde hovrätten vidare bl.a. följande.

DOMSKÄL

Utgångspunkten vid bedömningen av straffvärdet för den samlade brottsligheten är straffskalan för olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott. Efter en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2005 är denna fängelse i lägst sex månader och högst sex år. I förarbetena till ändringen (se prop. 2004/05:126 s. 34 ff) uttalades att höjningen av straffskalan för grovt brott som sker uppsåtligen svarar mot syftet att se med större allvar på förekomsten av illegal handel med alkoholdrycker. Det angavs också att den ökade alkoholkonsumtionen är en av de viktigaste orsakerna till den ökade våldsbrottsligheten under 2000-talet samt att det, med hänsyn till den ökning av införseln, smugglingen och den olovliga försäljningen av alkohol som skett, finns anledning att se allvarligt på utvecklingen och den ökade kriminalitet som tar sin utgångspunkt i olovlig försäljning av alkohol. Vidare betonades, liksom i tidigare lagstiftningsärenden, att ett viktigt syfte med alkohollagstiftningen är att skydda barn och ungdomar som genom den illegala handeln får ökad tillgång till alkohol.

M.S. har sålt alkoholdrycker i stor omfattning och under relativt lång tid. Enligt hennes egna uppgifter har drygt hälften av hennes kunder varit under 20 år. Av de köpare som vittnat i målet har tretton varit under 20 år när de handlat av henne; de sex yngsta är mellan 14 och 17 år. Flera av dem har berättat att de har jämnåriga kamrater som också har köpt alkohol av M.S. Det har för övrigt framgått att en del av inköpen varit avsedda för kamrater.

Såsom M.S. gjort gällande bör det vid straffvärdebedömningen i viss mån i mildrande riktning beaktas att ungdomarna mestadels köpt öl, vin och cider. Emellertid framgår det av utredningen att tre ungdomar i 14-15-årsåldern har köpt sex flaskor vodka av henne. Vidare har mer än hälften av de ungdomar som hörts i målet sagt att det förekom att de köpte starksprit. Andra omständigheter som bör beaktas vid bedömningen av straffvärdet är att M.S. utökade sortimentet med starkcider och alkoläsk när ungdomarna efterfrågade detta och att hon vid flera tillfällen körde ut alkoholdrycker till dem som köpte av henne.

Vid en sammanvägning av omständigheterna i målet och med beaktande av praxis utifrån tidigare gällande lagstiftning (se särskilt NJA 2003 s. 78) anser hovrätten att straffvärdet för den samlade brottslighet som M.S. gjort sig skyldig till motsvarar omkring ett och ett halvt års fängelse. Med hänsyn till det höga straffvärdet och till brottslighetens art skall påföljden bestämmas till fängelse. Varken det förhållandet att M.S:s sjukersättning på grund av innehållet i tingsrättens dom har dragits in från och med den 1 juli 2007 i avvaktan på Socialförsäkringsnämndens beslut eller andra omständigheter motiverar enligt hovrättens mening att fängelsestraffet sätts lägre än motsvarande straffvärdet. Fängelsestraffets längd bör således bestämmas till ett år sex månader.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till ett år och sex månader.

Hovrättens dom meddelad: den 16 juli 2007.

Mål nr: B 2753-07.

Lagrum: 10 kap. 3 § och 5 § alkohollagen (1994:1738).

Rättsfall: NJA 2003 s. 78.

Litteratur: Prop. 2004/05:126 s. 34 ff.