Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2007:47

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2007:47
Målnummer
Ö2159-06
Avdelning
5
Avgörandedatum
2007-03-15
Rubrik
Fråga om rättegångskostnadernas fördelning efter återkallelse av talan.
Lagrum
18 kap. 3 § andra stycket och 5 § andra stycket rättegångsbalken (1942:740)

Göteborgs tingsrätt

I USA uppstod tvist mellan Emba Machinery Aktiebolag (Emba AB) och dess amerikanska systerbolag Emba Machinery, Inc. (Emba Inc.) å ena sidan och makarna G.B. och R.B. å andra sidan med anledning av att G.B. i sitt arbete skadat sig på en maskin tillverkad av Emba AB. G.B. och R.B. ansökte om stämning och yrkade inledningsvis att Emba AB och Emba Inc. skulle betala dels vanligt skadestånd och dels s.k. straffskadestånd. Med anledning av tvisten i USA väckte Emba AB och Emba Inc. talan i Sverige mot Moderna Försäkringar AB (Moderna) med yrkande att Moderna skulle åläggas att betala ditintills uppkomna rättegångskostnader på grund av tvisten i USA. Vidare yrkade Emba AB och Emba Inc. att tingsrätten skulle fastställa att Moderna var skyldigt att ersätta Emba AB och Emba Inc. dels för ytterligare rättegångskostnader som skulle komma att uppstå på grund av tvisten i USA, dels skadestånd, inklusive straffskadestånd, som Emba AB och Emba Inc. skulle kunna komma att förpliktas att betala i ovan nämnda tvist.

Som grund för Emba AB:s och Emba Inc:s talan angavs att Emba AB har tecknat en ansvarsförsäkring hos Moderna och att försäkringen omfattar såväl rättegångskostnader som eventuellt skadestånd, inklusive straffskadestånd, som Emba AB och Emba Inc. kan åläggas att betala med anledning av den skada som uppstått i USA.

Moderna bestred käromålet.

Sedan G.B. och R.B. återkallat stämningen gentemot Emba Inc. avvisade tingsrätten i november 2004 Emba Inc:s fastställelseyrkanden och ålade bolaget att ersätta Moderna för dess rättegångskostnader i den delen.

Emba AB återkallade sedermera sin talan såvitt avsåg yrkandet att det skulle fastställas att Moderna var skyldigt att ersätta Emba AB för straffskadestånd. Moderna medgav att målet avskrevs i den delen. I samband därmed uppkom fråga om ersättning för rättegångskostnader.

Moderna yrkade med anledning av Emba AB:s återkallelse ersättning för rättegångskostnader med 80 000 kr inklusive mervärdesskatt.

Emba AB bestred ersättningsskyldighet och yrkade för egen del ersättning för rättegångskostnader med 75 000 kr exklusive mervärdesskatt. I andra hand yrkade EMA AB att tingsrätten skulle kvitta parternas rättegångskostnader. Emba AB anförde som grund härför huvudsakligen följande. Fram till dess att förlikning mellan bolagen och G.B. och R.B. träffades har Emba AB haft fullgoda skäl att föra sin fastställelsetalan avseende straffskadestånd eftersom talan om sådant skadestånd fördes i processen i USA. Det var inte möjligt för Emba AB att förutse att G.B. och R.B. i en förlikning skulle komma att avstå från straffskadestånd. Efter det att parterna har träffat en överenskommelse har Emba AB:s talan i denna del i praktiken blivit ändamålslös. Anledningen till att talan blivit ändamålslös beror således på att en utomstående vidtagit en åtgärd som medfört att Emba AB uppnått syftet med sin talan i denna del, nämligen att slippa utge straffskadestånd. Det föreligger därmed särskilda omständigheter för att frångå huvudregeln att part som återkallar sin talan skall ersätta motpartens rättegångskostnader. Emba AB har därför rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i denna del av målet. – Vid bedömningen av rättegångskostnadernas fördelning skall domstolen inte bedöma frågan i sak. Att käranden skulle ha fått bifall till sin talan är inte en förutsättning för att huvudregeln om rättegångskostnadernas fördelning skall kunna frångås. Det är inte heller lämpligt att göra en summarisk prövning av en talan som innefattar en bevisfråga. Det är inte uppenbart att Emba AB:s talan skulle ha ogillats. Någon prognos över utgången är inte möjlig att göra. – Den omständigheten att Moderna underlåtit att påkalla avgörande i sak talar för att det åtminstone finns skäl att kvitta rättegångskostnaderna. – För det fall tingsrätten skulle finna att Moderna har rätt till ersättning för sina rättegångskostnader bestrider Emba AB att sådan ersättning skall utgå. Detta eftersom Moderna redan har tillerkänts skälig ersättning genom tingsrättens beslut i november 2004.

Moderna motsatte sig ersättningsskyldighet för Emba AB:s rättegångskostnader och anförde i huvudsak följande. Emba AB har genom att ingå förlikningsavtalet medverkat till att bolagets talan, såvitt avser straffskadestånd, blivit ändamålslös. Moderna har inte rått över och kan heller inte lastas för att nämnda talan initierats och numera återkallats. På grund härav saknas skäl att frångå huvudregeln att part som återkallar sin talan skall ersätta motpartens rättegångskostnader. – Att det efter förlikningen i USA står klart att Emba AB inte löper någon risk att behöva utge straffskadestånd innebär inte att bolaget därmed har uppnått syftet med sin talan. Emba AB:s talan har avsett fastställelse av att Moderna är skyldigt att utge försäkringsersättning till bolaget avseende straffskadestånd. Huruvida en sådan skyldighet föreligger eller inte har inte avgjorts genom förlikningen i USA. – En förutsättning för att frångå huvudregeln om rättegångskostnadernas fördelning är att det vid en bedömning av sakfrågan står klart att Emba AB hade vunnit bifall till sitt yrkande. Emba AB:s talan skulle vid en prövning ha ogillats. Det enda underlag Emba AB angett till stöd för sitt påstående om att ersättning för straffskadestånd ingår i försäkringsavtalet utgörs av den faxkorrespondens som finns ingiven i målet. Emba AB skall styrka att försäkringen omfattade straffskadestånd och det har bolaget inte lyckats göra. Emba AB:s talan skulle följaktligen inte ha bifallits, vilket omöjliggör att huvudregeln om rättegångskostnadernas fördelning frångås. – Huvudregeln skall endast frångås i klara fall. Tveksamma fall skall alltid avgöras till svarandens förmån. – För det fall Emba AB inte hade återkallat sin talan torde tingsrätten ha avvisat bolagets talan på samma grund som Emba Inc:s fastställelsetalan avvisades i november 2004. I sådant fall hade Emba AB ålagts skyldighet att ersätta Moderna för dess rättegångskostnader. Eftersom domstolen ex officio skall bedöma om det finns förutsättningar att driva en fastställelsetalan och även utan yrkande avvisa en fastställelsetalan om förutsättningar för en sådan talan inte längre föreligger gör Moderna gällande att förutsättning att påkalla att målet prövas i nu återkallad del saknas. – Moderna har inte genom tingsrättens beslut i november 2004 gottgjorts för de rättegångskostnader bolaget nu yrkar ersättning för. Den då utdömda ersättningen avsåg endast arbete för bemötande av Emba Inc:s talan i den delen.

Tingsrätten (chefsrådmannen Håkan Körner, rådmannen Kenneth Ström och tingsfiskalen Anna Hannell, referent) anförde i beslut den 9 mars 2006 följande.

SKÄL

Emba AB har begärt att målet skall avskrivas såvitt avser yrkandet att Moderna skall förklaras skyldigt att ersätta Emba AB för straffskadestånd. Moderna har medgett att målet avskrivs i den delen. Tingsrätten avskriver målet i enlighet med Emba AB:s yrkande därom.

Enligt 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken skall part som återkallar sin talan ersätta motparten hans rättegångskostnader, om inte särskilda omständigheter föranleder, att ersättningsskyldighet bestämmes annorlunda.

Av förarbetena framgår att särskilda omständigheter kan anses föreligga om svaranden efter talans väckande fullgjort det anspråk som gjorts gällande i målet eller annars sådant förhållande inträtt att ett vidhållande av talan är ändamålslöst och det kan antas att kärandens talan skulle ha bifallits. I sådana fall kan det finnas skäl att kvitta kostnaderna eller i något fall tillerkänna käranden gottgörelse för sina kostnader. Ytterligare en situation där kvittning enligt motiven kan bli aktuellt är fall då svaranden trots att han kunnat påkalla målets avgörande underlåter att göra det. (NJA II 1943 s. 231.)

I förevarande mål har Emba AB återkallat en del av sin talan sedan bolaget nått en förlikning med en utomstående part, G.B. och R.B. Sedan bolaget träffat en överenskommelse som inte omfattar ersättningsskyldighet för straffskadestånd har Emba AB:s talan i den delen blivit ändamålslös. Moderna har inte kunnat påverka utgången i den amerikanska tvisten eller innehållet i den förlikning som Emba AB och Emba Inc. har träffat med G.B. och R.B. Moderna har medgett att Emba AB:s talan avskrivs och har inte påkallat rättens prövning av frågan.

Av de ovan redovisade förarbetsuttalandena framgår att det kan föreligga skäl att frångå huvudregeln för rättegångskostnadernas fördelning om ett sådant förhållande inträtt att ett vidhållande av talan är ändamålslöst och det kan antas att kärandens talan skulle ha bifallits. Det framgår inte klart hur lagstiftaren anser att detta uttalande skall tillämpas i praktiken. Klart är att Emba AB:s talan har blivit ändamålslös på grund av den förlikning som träffats i USA. Uttalandet i motiven talar för att tingsrätten för att kunna göra avsteg från huvudregeln även måste kunna göra en prognos av utgången i målet. Den fråga som tingsrätten skulle ha att summariskt bedöma är frågan om ersättning för straffskadestånd ingår i den försäkring som Emba AB tecknat hos Moderna eller inte. I målet har förutskickats att såväl skriftlig som muntlig bevisning kan bli aktuell för att fastställa innehållet i det ingångna försäkringsavtalet. Att i detta fall göra en bedömning av sakfrågan utan bevisupptagning, när parterna dessutom samstämmigt angett att de inte önskar att tingsrätten skall pröva frågan i sak, synes inte lämpligt. Då tingsrätten saknar möjlighet att i sak avgöra vem av parterna som skall anses som tappande saknas på den grunden skäl att frångå huvudregeln om rättegångskostnadernas fördelning.

Fråga är då om det föreligger skäl att kvitta kostnaderna på grund av att Moderna underlåtit att begära sakens prövning. Processekonomiska skäl talar mot en rättstillämpning där en svarande, i ett fall där kärandens talan utan svarandens förskyllan blivit ändamålslös, måste begära rättens prövning av saken för att få sina rättegångskostnader ersatta eller för att undgå att bli skyldig att ersätta käranden dess rättegångskostnader. Tingsrätten anser inte att Modernas underlåtenhet att begära rättens prövning av saken skall medföra avsteg från huvudregeln om rättegångskostnadernas fördelning.

Av det som redovisats ovan framgår att Emba AB inte kan befrias från skyldigheten att ersätta Moderna dess rättegångskostnader enligt bestämmelserna i 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken. Av 18 kap. 3 § andra stycket samma lag framgår dock att för det fall den omständighet, varav utgången i målet berodde, inte före rättegången var känd för den tappande parten och om han inte heller borde ha ägt kännedom därom, får förordnas, att vardera parten skall bära sin kostnad.

Tingsrätten anser att det, med hänsyn till att Emba AB inte, såvitt framkommit, saknat fog för att inledningsvis framställa fastställelseyrkandet avseende straffskadestånd, är skäligt att vardera parten bär sin kostnad i den återkallade delen av målet. Respektive parts yrkande om rättegångskostnad skall därför lämnas utan bifall.

SLUT

1. Tingsrätten avskriver Emba AB:s talan såvitt avser fastställelse av att Moderna är skyldigt att ersätta Emba AB för straffskadestånd som kan ådömas bolaget i tvisten med G.B. och R.B.

2. Modernas yrkande om rättegångskostnader lämnas utan bifall.

3. Emba AB:s yrkande om rättegångskostnader lämnas utan bifall.

Hovrätten för Västra Sverige

Moderna överklagade beslutet och yrkade i hovrätten bifall till sin begäran om ersättning.

Emba AB motsatte sig ändring av beslutet.

Hovrätten (hovrättslagmannen Hans Frennered, hovrättsråden Göran Dahlgren och Åke Thimfors, referent, samt tf. hovrättsassessorn Daníel Ullsten) anförde i beslut den 15 mars 2007 följande.

SKÄL

När ett mål avskrivs på grund av att en part återkallat sin talan, skall denne enligt 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken ersätta motpartens rättegångskostnader, om inte särskilda omständigheter föranleder att ersättningsskyldigheten bestäms på annat sätt. De vanligaste situationerna i vilka undantagsregeln tillämpas torde vara när käranden har återkallat sedan denne uppnått sitt syfte med processen antingen genom svarandens fullgörande av det anspråk som gjorts gällande i rättegången eller genom ingripande av någon utomstående (se Fitger, Rättegångsbalken, s. 18:25). Som tingsrätten antecknat kan enligt förarbetena en tillämpning av undantagsregeln bli aktuell även när ett vidhållande av talan av någon annan anledning blivit ändamålslöst och det kan antas att kärandens talan skulle ha bifallits samt när svaranden underlåter att påkalla målets avgörande trots att han kunnat göra det (se NJA II 1943 s. 231). Det förtjänar att nämnas att det inom doktrinen råder delade meningar om Högsta domstolen låtit rättegångskostnadsfrågans reglering styras av en prövning av det materiellt berättigade i käromålet (se Fitger, a.a., s. 18:26 och Westberg i Juridisk Tidskrift 1995-96 s. 388 och 392 f.).

Den fastställelsetalan i tingsrätten som Emba AB återkallat har gällt frågan om Emba AB, enligt försäkringsavtal med Moderna, är berättigat till ersättning för kostnader för straffskadestånd. Även om Emba AB genom förlikningen om att straffskadestånd inte skall utgå till G.B. och R.B. inte kan sägas ha uppnått sitt syfte med denna talan, har fastställelseyrkandet därigenom ändå blivit ändamålslöst. Denna följd är emellertid ett resultat av Emba AB:s egna åtgärder och har legat helt utanför Modernas kontroll. Vid sådant förhållande och då en bedömning av sakens utgång inte är möjlig bör enligt hovrättens mening undantagsregeln i 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken inte tillämpas. Det faktum att Moderna underlåtit att begära sakens prövning motiverar inte något annat ställningstagande.

Frågan blir då om det som tingsrätten ansett finns skäl att kvitta kostnaderna med stöd av bestämmelsen i 18 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken. Enligt den bestämmelsen får rätten förordna om kvittning om den omständighet av vilken utgången berodde inte före rättegången var känd för den förlorande parten och denne inte heller borde ha haft kännedom om denna omständighet.

Fastställelseyrkandet har framställts innan det varit klarlagt om Emba AB skulle drabbas av kostnader för straffskadestånd. Emba AB har följaktligen haft anledning att räkna med att det under rättegången i tingsrätten skulle kunna inträffa en omständighet som medförde att fastställelsetalan blev ändamålslös. Emba AB har också, till skillnad från Moderna, medverkat i den förlikning som var den direkta orsaken till att så blev fallet. Det finns med hänsyn till det sagda inte heller förutsättningar att med stöd av 18 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken frångå huvudregeln att återkallande part skall ersätta motpartens rättegångskostnader.

Emba AB skall alltså ersätta Moderna de rättegångskostnader i tingsrätten som Moderna haft i anledning av Emba AB:s fastställelsetalan avseende straffskadestånd. Yrkat belopp är skäligt.

Av hovrättens bedömning av frågan om rättegångskostnadsansvaret i tingsrätten följer att Emba AB skall ersätta Moderna även dess rättegångskostnader i hovrätten. Vad Moderna fordrat i denna instans är skäligt.

SLUT

Med ändring av tingsrättens beslut i fråga om rättegångskostnader förpliktar hovrätten Emba AB att ersätta Försäkringsaktiebolaget Assuransinvest MF (tidigare firma: Moderna) för rättegångskostnader i tingsrätten med 80 000 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen.

Hovrättens beslut meddelat: den 15 mars 2007.

Mål nr: Ö 2159-06.

Lagrum: 18 kap. 3 § andra stycket och 5 § andra stycket rättegångsbalken.

Litteratur: NJA II 1943 s. 231; Fitger, Rättegångsbalken, s. 18:25 f; Westberg, JT 1995-96, s. 288.