Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2007:6

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2007:6
Målnummer
ÖÄ3315-06
Avdelning
6
Avgörandedatum
2006-07-21
Rubrik
Fråga om Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift är underkastat tioårig eller treårig preskription.
Lagrum
2 § preskriptionslagen (1981:130)
Rättsfall
•  NJA 1988 s. 503 I och II
•  NJA 1993 s. 724

Kronofogdemyndigheten i Göteborg

Sedan Trafikförsäkringsföreningen ansökt om betalningsföreläggande för J-E.L. avseende trafikförsäkringsavgift för ett motordrivet fordon, meddelade Kronofogdemyndigheten utslag den 30 augusti 1996 i vilket J-E.L. förpliktades att utge 2 234 kr jämte ränta till Trafikförsäkringsföreningen.

Den 20 februari 2006 kom målet om verkställighet av utslaget in till Kronofogdemyndigheten.

J-E.L. gjorde invändning om preskription.

Kronofogdemyndigheten (kronofogden Karl Fredriksson) anförde i utslag den 22 maj 2005:

SKÄL

Gäldenären har framställt invändning om preskription. Fordran grundas på ett lagakraftvunnet utslag daterat den 30 augusti 1996, och utsökningsmålet inkom till Kronofogdemyndigheten den 20 februari 2006.

Trafikförsäkringsföreningens fordran på trafikförsäkringsavgift, som det aktuella målet gäller, anses inte vara en konsumentfordran. Den preskriberas därför först efter tio år.

Den av gäldenären framförda invändningen utgör inte hinder för verkställighet, eftersom fordran inte var preskriberad när målet inkom.

BESLUT

Kronofogdemyndigheten beslutar att verkställighet får äga rum i målet.

Göteborgs tingsrätt

J-E.L. överklagade Kronofogdemyndighetens beslut och yrkade att tingsrätten skulle förordna att hinder mot verkställighet förelåg på grund av att fordran var preskriberad.

Kronofogdemyndigheten yttrade sig.

Tingsrätten (rådmannen Tommy Persson) anförde i beslut den 26 juni 2006:

En fordran preskriberas enligt 2 § preskriptionslagen tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot konsument om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1988 s. 503 uttalat att den längre preskiptionstiden blir tillämplig när förhållandet uppvisar så påtagliga moment av offentlig maktutövning att det helt skiljer sig från en privaträttslig relation.

När föreskriven trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat i bilregistret och inte är avställt saknas har Trafikförsäkringsföreningen enligt 34 § första stycket trafikskadelagen rätt till gottgörelse, trafikförsäkringsavgift, av den försäkringspliktige för den tid denne underlåtit att fullgöra sin försäkringsplikt. Trafikförsäkringsavgift bestäms enligt paragrafens andra stycke på grundval av de årspremier för trafikförsäkring som har tillämpats i landet under den tid trafikförsäkring har saknats, således enligt en schabloniserad beräkning.

När regeln infördes anförde departementschefen att trafikförsäkringsavgiften inte i första hand bör ses som ett alternativ till den premie som skulle ha erlagts utan som en sanktion mot dem som inte lojalt bidrar till det skydd för trafikanterna som systemet med en obligatorisk trafikförsäkring ger (se prop. 1998/99:42 s. 20).

Vidare har Trafikförsäkringsföreningen, enligt 16 § andra stycket trafikskadelagen, vid skada ersättningsansvar för fordon som är försäkringspliktigt men saknar trafikförsäkring. Ersättningsansvaret är oberoende av om den enskilde försäkringspliktige krävs på trafikförsäkringsavgift eller ej.

Med beaktande av det anförda finner tingsrätten att Trafikförsäkringsföreningens fordran på trafikförsäkringsavgift inte kan anses vara en konsumentfordran. Fordringen är alltså underkastad den allmänna tioårspreskriptionen. Eftersom fordringen grundas på ett den 30 augusti 1996 meddelat utslag i mål om betalningsföreläggande är den, såsom Kronofogdemyndigheten funnit, inte preskriberad. Tingsrätten lämnar därför överklagandet utan bifall.

Hovrätten för Västra Sverige

J-E.L. överklagade tingsrättens beslut.

Hovrätten (hovrättslagmannen Staffan Levén, hovrättsrådet Christer Ranch, referent, och tf. hovrättsassessorn Kristina Andersson) meddelade prövningstillstånd och anförde i beslut den 21 juli 2006:

Hovrätten, som delar tingsrättens uppfattning att den tioåriga preskriptionen skall tillämpas på Trafikförsäkringsföreningens krav, avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 21 juli 2006.

Mål nr: ÖÄ 3315-06.

Lagrum: 2 § preskriptionslagen (1981:130).

Rättsfall: NJA 1988 s. 503 I och II; NJA 1993 s. 724.

Litteratur: Prop. 1998/99:42 s 20; Forsström: Preskription av fordringar, 1982, s. 32 ff.