Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2007:8

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2007:8
Målnummer
Ö1553-07
Avdelning
2
Avgörandedatum
2007-02-26
Rubrik
Tre personer som varit häktade i tretton månader och en person som varit häktad i åtta månader har försatts på fri fot trots att de fortfarande var på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling. Skälen för häktning övervägde inte längre det intrång eller men i övrigt som häktningen innebar.
Rättsfall
NJA 1952 s. 518

Göteborgs tingsrätt

S.A., L.W. och S.T., alla på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling, häktades den 23 januari 2006. J.A., även han på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling, häktades den 28 juni 2006.

Åklagaren yrkade att envar av de misstänkta fortfarande skulle vara häktad. Därvid åberopade åklagaren som ytterligare häktningsskäl beträffande L.W. att det fanns risk för att denne genom att undanröja bevis eller på annat sätt skulle försvåra utredningen, beträffande J.A. att det fanns risk för att denne skulle avvika eller på annat sätt undandra sig lagföring och genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning samt beträffande S.T. att det fanns risk för att denne skulle avvika eller på annat sätt undandra sig lagföring och straff.

Envar av S.A., L.W., S.T. och J.A. förnekade gärningarna och bestred åklagarens yrkande.

Tingsrätten (chefsrådmannen Stefan Wikmark) anförde i beslut den 21 februari 2007 beträffande S.A.:

SKÄL

S.A. är på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling i januari 2006 i bl.a. Fjärås samt för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling under oktober 2005 i Malmö.

S.A. har hållits häktad i målet sedan den 23 januari 2006. Skälen för häktning överväger inte längre det intrång eller men i övrigt som häktningen innebär för honom.

BESLUT

Åklagarens yrkande avslås och S.A. skall omedelbart försättas på fri fot.

Tingsrätten meddelade samma dag motsvarande beslut beträffande envar av L.W., S.T. och J.A.

Hovrätten för Västra Sverige

Åklagaren yrkade att hovrätten skulle häkta envar av S.A., L.W., S.T. och J.A.

S.A., L.W., S.T. och J.A. bestred häktningsyrkandet.

Hovrätten (hovrättslagmannen Dan Fernqvist samt hovrättsråden Pär Zelano, referent, och Britta Ekström) avslog i beslut den 26 februari 2007 överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 26 februari 2007.

Mål nr: 1549-07, 1551-07, 1552-07 och 1553-07.

Rättsfall: NJA 1952 s. 518.

Litteratur: Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna, 2. uppl, s. 116 ff.