Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2008:55

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2008:55
Målnummer
Ö1597-08
Avdelning
1
Avgörandedatum
2008-06-03
Rubrik
En advokat som vidtalats som ombud till en huvudförhandling i ett tvistemål vid tingsrätten anmälde att han var förhindrad att närvara vid förhandlingen eftersom han blivit vidtalad till samma tid av en annan tingsrätt till en flerdagarsförhandling i ett brottmål med häktade. Tingsrätten beslutade dock att inte ställa in huvudförhandlingen i tvistemålet. Sedan advokaten uteblivit från förhandlingen avvisade tingsrätten honom som ombud i målet. Hovrätten fann att advokaten hade varit oaktsam men att försumligheten inte utgjorde tillräcklig grund för att avvisa honom som ombud.
Lagrum
12 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)

Vänersborgs tingsrätt

Advokaten R.P. var sedan september 2005 ombud för K.Å. i ett tvistemål vid tingsrätten. Den 28 november 2007 skickade tingsrätten ut kallelser till parterna till huvudförhandling den 28 januari 2008. Av anteckningar i dagboksbladet från den 15 januari 2008 framgår att R.P. hemställde att huvudförhandlingen skulle ställas in eftersom han inte hade möjlighet att närvara. Han uppgav att han var offentlig försvarare i ett mål vid Alingsås tingsrätt med fem häktade, i vilket en flerdagarsförhandling skulle inledas den 28 januari 2008. Tingsrätten fick dessa uppgifter bekräftade av Alingsås tingsrätt men beslutade att inte ställa in huvudförhandlingen. När huvudförhandling i tvistemålet ropades på inställde sig inte R.P.

Tingsrätten (rådmännen Göran Stenman, Anna Witte och Susanne Mörkås) avvisade genom beslut den 28 januari 2008 R.P. som ombud för K.Å. Som skäl för beslutet anförde tingsrätten följande.

R.P. har trots att han kallats till huvudförhandling denna dag samt erhållit besked om att huvudförhandlingen inte ställs in, uteblivit från huvudförhandling och meddelat detta endast genom e-post till sin huvudman kvällen före huvudförhandlingen. Han får därigenom anses ha visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Han ska därför avvisas som ombud i målet.

Hovrätten för Västra Sverige

R.P. och K.Å. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle upphäva tingsrättens beslut.

Hovrätten (hovrättsråden Per Westerling och Bertil Josefsson, referent, samt hovrättsassessorn Niklas Eldelind) upphävde genom beslut den 3 juni 2008 tingsrättens beslut och anförde följande skäl.

I domstolarnas verksamhet inträffar det inte så sällan att en advokat som i sin egenskap av ombud eller försvarare vidtalats till en huvudförhandling i ett mål vid en domstol senare såsom ombud eller försvarare i ett mål vid en annan domstol förväntas delta i en huvudförhandling vid den domstolen på tid som helt eller delvis sammanfaller med den förhandling som advokaten först vidtalats till. I de flesta fall löses de problem som detta innebär genom att advokaten medges rätt att sätta någon annan i sitt ställe vid den ena rättegången eller genom att en av domstolarna beslutar att flytta på tidpunkten för sin förhandling. I det senare fallet är det oftast det mål i vilket minst antal personer är involverade och beträffande vilket det inte är föreskrivet viss tid inom vilken huvudförhandling ska hållas som får ge vika för det andra målet.

När situationen i förevarande fall inte löstes på något av dessa sätt hade R.P., eftersom han naturligtvis inte kunde vara på två ställen samtidigt, att välja vilken huvudförhandling som han skulle utebli från.

Enligt hovrättens uppfattning borde R.P., när han hade bestämt sig för att inte inställa sig till huvudförhandlingen vid Vänersborgs tingsrätt, omedelbart ha underrättat tingsrätten därom för att ge tingsrätten tillfälle att vidta åtgärder med anledning därav. Genom att underlåta detta har R.P. varit oaktsam. Denna försumlighet utgör dock inte tillräcklig grund för att avvisa honom som ombud. Tingsrättens beslut ska därför upphävas.

Hovrättens beslut meddelat: den 3 juni 2008.

Mål nr: Ö 1597-08.

Lagrum: 12 kap. 5 § rättegångsbalken.