Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2008:59

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2008:59
Målnummer
B3065-07
Avdelning
3
Avgörandedatum
2007-12-18
Rubrik
Köp av sexuella tjänster som förmedlats genom organiserad prostitution har bedömts innefatta försvårande omständigheter varför påföljden bestämts till villkorlig dom jämte böter. Även utnyttjande i visst fall av den prostituerades underläge har bedömts på samma sätt.
Lagrum
6 kap. 11 § och 29 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
Rättsfall
NJA 2001 s. 527

Åklagaren väckte åtal vid Göteborgs tingsrätt mot 24 personer för bl.a. grovt koppleri, koppleri och köp av sexuell tjänst. Sedan tingsrätten den 21 juni 2007 meddelat dom beträffande samtliga tilltalade överklagade 8 av dem (bl. a. P.K., A.S., M.S. och F.A.) till hovrätten. Dessutom överklagade åklagaren beträffande en av de tilltalade (A.J.) som hade frikänts av tingsrätten. Den 7 september 2007 dömde hovrätten genom deldom fyra tilltalade, vilka var häktade i målet, för bl.a. grovt koppleri. Av deldomen, som vann laga kraft, framgår bl.a. följande. De kvinnor som angavs i gärningsbeskrivningen hade prostituerat sig i Göteborg. Utredningen visade att sexköparna regelmässigt etablerat telefonkontakt med kvinnorna genom det s.k. kundnumret, att detta telefonnummer fanns på Internet redan den 24 december 2003 samt att ett likartat förfaringssätt tillämpats vid köpen under hela den aktuella tidsperioden: köparen ringde det aktuella numret och frågade kortfattat efter flickor, och när en flicka var tillgänglig bestämdes tidpunkt för träff, varefter flickan normalt hämtades av sexköparen vid en bensinstation i Backa. För sexköpet betalades vanligen 500 eller 700 kr. En av dem som dömdes för grovt koppleri var en kvinna (E) som förmedlade kontakter mellan sexköpare och prostituerade och som innehade ett register över frekventa sexköpare.

Göteborgs tingsrätt

Åtalet vid tingsrätten mot A.J., P.K., A.S., M.S. och F.A. hade följande lydelse.

A.J. har vid i vart fall ett tillfälle under sommaren 2006 i Göteborg köpt tillfällig sexuell förbindelse av målsägande A , samt i vart fall vid ett tillfälle under våren 2006 av målsägande B, båda gånger efter förmedling av E.

P.K., som förekommer i E:s kundregister och haft 67 registrerade kontakter med henne, har den 30 augusti 2006 i Göteborg köpt tillfällig sexuell förbindelse av målsägande A efter förmedling av E och den 29 oktober 2006 i Göteborg köpt tillfällig förbindelse av målsägande C efter förmedling av E. Han har dessförinnan sporadiskt under åren 2003 – 2006 köpt tillfälliga sexuella förbindelser av andra kvinnor, däribland målsägande D, förmedlade av E.

A.S. och F.A. har den 27 oktober 2006 i Göteborg köpt tillfällig sexuell förbindelse av målsägande C efter förmedling av E. Efter kontakt med målsägande C har A.S. kört henne till en verkstadslokal i Göteborg där han och kamraten F.A. utnyttjat henne sexuellt. F.A. förekommer i E:s kundregister och har haft åtta registrerade kontakter med henne.

M.S. som förekommer i E:s kundregister och haft 15 registrerade kontakter med henne har i Göteborg under hösten 2005 köpt tillfälliga sexuella förbindelser vid fem tillfällen däribland av målsägande D och vid ett tillfälle under sommaren 2006 av målsägande A och den 21 oktober 2006 av målsägande C, allt förmedlat av E.

Tingsrätten (chefsrådmannen Stefan Wikmark, rådmannen Caroline Björne samt nämndemännen Love Håkansson, Nils Weijdegård, Anita Kjessler och Isabella Heed) anförde i dom den 21 juni 2007 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Utredningen

A.J. har förnekat gärningen och uppgett följande. Han fick kundnumret av några bagare anställda i hans verksamhet. De tipsade om att man kunde ringa numret om man ville ha billig städhjälp. Han tror att han fick numret under våren 2006 och har ringt det några gånger. Det var alltid en kvinna som svarade när han ringde. Första gången han beställde städning kom fyra kvinnor. De städade ca 5 till 6 timmar och han betalade dem 250 kronor per person. Priset var inte uppgjort i förväg. Han har därefter beställt städning ytterligare några gånger. Någon gång har han hämtat upp två kvinnor vid bensinstationen i Backa eftersom de saknade transportmöjlighet till caféet där jobbet skulle utföras. Han känner inte igen någon av de kvinnor som förekommer i utredningen. Eftersom han är företagare och alltid måste vara försiktig kallade han sig ¿Alex¿ när han ringde kundnumret. Anledningen till att han i ett samtal frågade om det var samma tjej som för två månader sedan var att en av kvinnorna han tidigare anlitat inte skött sitt jobb och varit aggressiv. Han ville se till att hon inte kom och städade hos honom igen.

Vittnet Y.A. har uppgett att han sett 2-3 kvinnor städa i A.J:s cafélokal.

P.K. har erkänt köp av sexuella tjänster den 30 augusti och den 29 oktober 2006 av målsägande A respektive målsägande C. Han har vidare erkänt att han vid flera ytterligare tillfällen köpt sexuella tjänster men gjort gällande att han inte säkert minns när eller från vilken kvinna han gjorde köpen. Han har vidare uppgett följande. Han hittade kanske år 2003 telefonnumret på en hemsida som heter ¿Sekreterarakademin¿. Han har ringt numret många gånger och samtalen har varit kortfattade. Han tror att det alltid varit samma kvinna som svarat. Den första gången han köpte en sexuell tjänst via numret tror han att han betalade 500 kr. Priset höjdes senare till 700 kr. Under vissa perioder har det inte funnits några kvinnor att köpa. Han kan ha köpt sex mellan fem och sju gånger. Av de kvinnor som förekommer i utredningen känner han bara med säkerhet igen målsägande D men kan inte placera henne i tiden.

A.S. och F.A. har erkänt gärningarna med den kommentaren att det inte varit fråga om ett utnyttjande utan endast köp av sexuella tjänster.

Målsägande C har uppgett följande. Hon lämnade K:s (dömd i hovrättens deldom för grovt koppleri) lägenhet utan särskilda instruktioner, blev hämtad av en person i en taxi och körd till en verkstadslokal. Föraren uppgav att även en vän eller bror till honom befann sig i lokalen men att denne inte hade med saken att göra. De gick en trappa upp och hon hade oralt och vaginalt samlag med man nr 1. De använde kondom. Mannen sade sedan att nu kommer min bror/vän. Hon blev rädd men protesterade inte. Även den andre mannen hade samlag med henne på samma sätt. Såväl mannen nr 1 som mannen nr 2 återkom och hade på nytt samlag med henne. Det blev diskussion om betalningen och hon ringde till E som ansåg att hon skulle ta dubbel taxa. Hon fick inte så mycket pengar som hon begärde. E uppmanade henne att komma tillbaka eftersom en ny kund väntade. Även Y (dömd i hovrättens deldom för bl.a. koppleri) klagade på att hon fått för lite betalt. Hade hon vetat att det var två män hade hon inte följt med. För övrigt var det inget konstigt med de sexuella tjänsterna.

A.S. har uppgett följande. Han arbetar som taxichaufför och fick kundnumret av en taxikund cirka sex månader före den i stämningsansökan angivna händelsen. Han ringde numret några gånger och köpte sex, förutom vid den aktuella händelsen, även någon månad dessförinnan. Det var alltid samma kvinna som svarade. Han trodde att de kvinnor man kunde beställa var från Polen eller Ryssland, att de prostituerade sig frivilligt och att de fick hjälp med att svara i telefon eftersom de inte kunde språket. Han uppfattade målsägande C som över tjugo år gammal och glad i sinnesstämningen. Han hämtade upp henne i sin taxi vid Preem-macken i Backa. Han berättade för henne att de skulle åka till en plats där en annan person också var närvarande. Han kallade personen för sin bror. Han sa att han inte visste om brodern också ville ha sex. Han körde till sin kompis F.A:s verkstad. På verkstadens övervåning där kontoret finns hade han vaginalt sex med målsägande C men inget oralsex. De använde kondom och hade sex bara en gång. När han var klar gick han ner i verkstaden. Han är säker på att F.A. frågade målsägande C om även han fick ha sex med henne. Målsägande C uppträdde helt normalt och de pratade och skrattade. Efteråt blev det bråk om pengar med kvinnan han beställt sexköpet av. Han och F.A. ansåg att de köpt målsägande C en halvtimme var för 400 kr medan kvinnan menade att de skulle betala 700 kr per person.

F.A. har uppgett följande. När A.S. var klar gick han själv upp på kontoret. Han tror att A.S. hade kollat med målsägande C att detta var ok. När han kom upp hade målsägande C inte klätt på sig. Han frågade om han fick komma in och hon sa ja. Hon skrattade hela tiden. De hade oralt och vaginalt sex med kondom. De hade sex bara en gång. Han gav 400 kr till målsägande C.

M.S. har erkänt gärningen genom att han vid fem tillfällen under 2006 och eventuellt i slutet av 2005 köpt sexuella tjänster, varav ett tillfälle av målsägande C i oktober 2006. Han har uppgett följande. Han hittade kundnumret på Internet någon gång i slutet av år 2005. När han ringde numret svarade en kvinna. Han frågade om hon var intresserad av att träffas och de bestämde en tid och en plats. Det var först vid bensinstationen i Backa som han förstod att det inte var samma kvinna som den som svarat i telefonen. Den han hämtade upp kunde inte prata svenska. Han körde till ett skogsparti och de hade sex i bilen. Kvinnan sa att hon hette Valeria. Av de kvinnor som förekommer i utredningen känner han igen henne som målsägande V. Den andra gången han köpte sex var det av samma tjej. Efter det köpte han sex av en tjej som kallade sig Ella. Den tredje tjejen han köpte sex av kallade sig för Anna. Hon var mer reserverad än de föregående två och inte lika pratglad. Den fjärde och sista tjejen han köpte en sexuell tjänst av kallade sig Lena eller Lina.

Tingsrättens bedömning

Bevisningen i målet visar att A.J. – efter den tid åtalet mot honom avser – ringt och beställt flickor. Inget är dock visat i frågan om vad som verkligen hänt vid de tillfällen åtalet avser. Åtalet skall ogillas.

De fem köp av sexuella tjänster som M.S. erkänt stöds av utredningen. Åtalet är styrkt och skall bifallas.

P.K:s erkännande av köpen från målsägande A och målsägande C stöds av utredningen varför åtalet i dessa delar är styrkt. De ytterligare köp han erkänt kan vara preskriberade och skall inte medföra ansvar. P.K. skall således dömas för köp av sexuella tjänster vid två tillfällen.

Såväl A.S. som F.A. har erkänt gärningarna. Vad de erkänt stöds av målsägande C:s berättelse. Det är styrkt att båda köpt sex av målsägande C dock inte i annan omfattning än de själva medgett. Åtalet, som avser ett köp vardera, skall bifallas.

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2001 s. 646 bestämt påföljden för ett typiskt fall av köp av sexuell tjänst till 50 dagsböter. Åklagaren har gjort gällande att förmildrande och försvårande omständigheter i det enskilda fallet bör vägas in vid påföljdsvalet och hävdat att det är betydligt allvarligare att köpa en sexuell tjänst som är förmedlad av en organisation än att köpa tjänsten av en prostituerad på gatan.

Köp av sexuell tjänst är, trots att det placerats i 6 kap. brottsbalken, att anse som brott mot allmän ordning och inte som ett brott mot person (prop. 2004/05:45, s. 103-104). Utrymmet för differentiering av straffvärdet med hänsyn till förhållanden i enskilda fall och övriga särskilda omständigheter är därför starkt begränsat. I förarbetena till bestämmelserna om köp av sexuell tjänst anges att det bör vara möjligt att inom straffskalans ram ta vederbörlig hänsyn till t.ex. offrets ålder och andra omständigheter av betydelse för påföljden (prop. 1997/87:55 s. 106). Inga övriga exempel uttalas dock. Därför bör i regel inte förhållanden hänförliga till den prostituerades situation i enskilda fall beaktas. Det är också förenat med svårigheter att rätt bedöma olika köpares vetskap om sådana personliga förhållanden.

Det kan enligt tingsrättens mening inte generellt anses att det ur enskild eller allmän synpunkt är allvarligare att köpa en sexuell tjänst via en organiserad verksamhet än det är att köpa den på gatan. I vart fall saknas underlag för ett allmänt ställningstagande i frågan i detta mål.

Påföljden för köparna skall således för envar av dem bestämmas till dagsböter. Detsamma gäller för brottet medhjälp till köp av sexuell tjänst.

I enlighet med Högsta domstolens avgörande anser tingsrätten att ett köp skall bestraffas med 50 dagsböter. Vidare skall köp vid två tillfällen, liksom medhjälp till två köp, betinga 70 dagsböter, tre köp 90 dagsböter och fem köp 130 dagsböter. För F.A. gäller att han varit frihetsberövad i ett dygn. Antalet dagsböter skall därför för honom minskas med tio.

TINGSRÄTTENS DOMSLUT

Tingsrätten ogillade åtalet mot A.J. samt dömde övriga tilltalade för köp av sexuell tjänst, P.K. till 70 dagsböter å 200 kr, A.S. till 50 dagsböter å 150 kr, M.S. till 130 dagsböter å 200 kr samt F.A. till 40 dagsböter å 50 kr.

Hovrätten för Västra Sverige

Åklagaren yrkade att hovrätten skulle döma A.J. för köp av sexuell tjänst till villkorlig dom och samhällstjänst samt skärpa påföljden för P.K., A.S., M.S. och F.A. till i första hand ett fängelsestraff.

A.J., P.K., A.S., M.S. och F.A. motsatte sig ändring av tingsrättens dom.

Hovrätten (hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, hovrättsråden Lennart Morard och Anna Lantz samt nämndemännen Saima Sjörén och Anna Jacobsson) anförde i dom den 18 december 2007 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Skuldfrågan

I enlighet med tingsrättens dom har var och en av P.K., M.S., A.S. och F.A. gjort sig skyldig till köp av sexuell tjänst.

Åklagaren har i hovrätten åberopat utskrift av samtal från telefonavlyssning och förhör med de tilltalade för att belysa omständigheterna vid brotten.

P.K. är dömd för att ha köpt sexuell tjänst vid två tillfällen och M.S. för att ha gjort detta vid fem tillfällen.

A.S. och F.A. är dömda för att ha köpt sexuell tjänst vid ett tillfälle. Åklagaren har i den delen åberopat även uppspelning av ett förhör vid tingsrätten som hölls med den prostituerade kvinnan, målsägande C. Utredningen har visat att A.S. ringt det s.k. kundnumret och beställt en kvinna som han hämtat vid bensinmacken i Backa, att kvinnan skjutsats av honom till en bilverkstad på ett industriområde utanför Göteborg och att A.S. och därefter F.A. av henne köpt tillfällig sexuell förbindelse samt att kvinnan, när hon följde med A.S. i bilen inte kände till att det var fråga om något annat än att hon skulle sälja sexuell tjänst till en person.

A.J. har även i hovrätten förnekat gärningen. Han har i väsentliga delar lämnat samma uppgifter som antecknats i tingsrättens dom, att han ringt kundnumret för att beställa städtjänster till sitt företag.

Av utskriften av samtal från telefonavlyssningen framgår att A.J. den 28 oktober 2006 ringt till kundtelefonen vid två tillfällen med några minuters mellanrum och att han i samtalen sagt dels att ¿han skulle träffa någon¿ dels ¿jag skulle fråga, är det samma tjej som du hade för två månader sedan¿.

Vittnet Y.A:s berättelse vid tingsrätten har spelats upp.

Hovrätten finner att det genom telefonavlyssningen är uppenbart att det A.J. talat om i telefonen inte har handlat om köp av städtjänster utan att det är utrett att A.J. åtminstone en gång under sommaren 2006 köpt en tillfällig sexuell förbindelse som förmedlats genom koppleriorganisationen på det aktuella kundnumret. Han skall därför dömas för köp av sexuell tjänst vid ett tillfälle.

Påföljdsfrågan

För köp av sexuell tjänst är stadgat böter eller fängelse i högst sex månader.

Vid bedömningen av straffvärdet för ett brott skall enligt 29 kap. 1 § brottsbalken särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit.

Högsta domstolen har avgjort ett fall som sägs vara ett typfall av köp av sexuell tjänst (NJA 2001 s. 527). Det rörde en man som mot ersättning skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse genom att i sin bil låta en prostituerad utföra oralsex åt honom. Högsta domstolen uttalade där följande med avseende på straffmätningen.

Den åtalade gärningen får sägas vara ett typiskt fall av brottet köp av sexuella tjänster. Några särskilda försvårande eller förmildrande omständigheter som är ägnade att påverka bedömningen av gärningens straffvärde föreligger inte. Med beaktande av de syften som uppbär kriminaliseringen av brottet bör straffet, såsom hovrätten uttalat, bestämmas till ett antal dagsböter som överstiger det lägsta antalet sådana böter som kan dömas ut. Högsta domstolen finner det av hovrätten utmätta straffet väl avvägt.

Högsta domstolen fastställde hovrättens dom på 50 dagsböter.

I förevarande fall har åklagaren gjort gällande att det föreligger försvårande omständigheter som påverkar straffvärdet. Han har som skäl för att döma till en strängare påföljd än dagsböter anfört att hänsyn ska tas till bl.a. att sexköparna understödjer och ger förutsättning för allvarligare brottslighet som grovt koppleri och människohandel, att köparna har känt till de prostituerade kvinnornas situation, att såvitt gäller åtalet mot A.S. och F.A., kvinnans sexuella integritet inte har respekterats samt att det i några fall är fråga om flergångsbrottslighet.

Försvaret har gjort gällande att det är fråga om typfall av sexköpstjänster och att det därför inte finns anledning att frångå den påföljd som tingsrätten har bestämt.

Omständigheterna vid de olika brott som prövas här måste bedömas var för sig.

A.J. döms för att han vid ett tillfälle har köpt sexuell tjänst. De närmare omständigheterna kring hans köp är inte kända. Det kan därför inte sägas föreligga några försvårande eller förmildrande omständigheter som påverkar gärningens straffvärde. Påföljden ska därför bestämmas till 50 dagsböter.

P.K. döms för att vid två tillfällen ha köpt sexuell tjänst. Det är utrett att han vid flera tillfällen därutöver har ringt till den s.k. kundtelefonen och beställt kvinnor samt att sexköpen förmedlats av en annan person än den prostituerade. Vidare har han köpt sexuell tjänst av olika kvinnor. Genom utredningen är det därmed visat att han har känt till att det fanns en organisation bakom de prostituerade kvinnorna.

M.S. döms för att ha köpt sexuell tjänst vid fem tillfällen. Köpen har även till honom förmedlats genom kundtelefonen av en annan kvinna än den prostituerade. Också han har köpt sex av olika kvinnor. Genom detta kan slutsatsen dras att han har varit medveten om att det har funnits en organisation bakom kvinnorna.

Både M.S. och P.K. har således köpt sex vid flera tillfällen och de har känt till att det rört sig om organiserad prostitution. Det har vidare stått klart för dem att kvinnorna hade ett utländskt ursprung och att de varit i Sverige endast en kortare tid. Omständigheterna kring M.S:s och P.K:s brott får därför anses vara så försvårande att påföljden inte kan stanna vid ett bötesstraff.

Omständigheterna vid A.S:s och F.A:s köp av sexuell tjänst har beskrivits ovan. Vid bedömningen av straffvärdet beaktar hovrätten följande. Det måste ha varit uppenbart för A.S. att målsägande C inte hade varit särskilt lång tid i Sverige. Hon togs med till en lokal i ett industriområde där förutom A.S. även F.A. befann sig. Hon befann sig således på en för henne okänd plats i ett främmande land vars språk hon inte förstod. De båda männen var betydligt äldre än hon och helt okända för henne. När hon haft sexuellt umgänge med den ene mannen tillfrågades hon om hon kunde tänka sig att ha sexuellt umgänge även med den andre. Annat har inte påståtts än att målsägande C frivilligt gått med på detta. Hon har emellertid befunnit sig i ett sådant underläge mot de två männen att det måste ha framstått som i det närmaste omöjligt för henne att vägra den andre samlag eller i övrigt påverka situationen. Detta har A.S. och F.A. insett och utnyttjat. Omständigheterna är därmed så försvårande att påföljden inte heller för deras del kan stanna vid dagsböter.

Ingen av de tilltalade är tidigare dömd för brott på något sätt som påverkar påföljden. Varken brottets art eller straffvärde talar för ett fängelsestraff. Påföljden bör därför, för var och en av A.S., F.A., P.K. och M.S., bestämmas till villkorlig dom vilken bör förenas med böter. Antalet dagsböter bör för P.K. sättas något lägre än för de andra.

DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten A.J. enligt 6 kap. 11 § första stycket brottsbalken för köp av sexuell tjänst till 50 dagsböter å 180 kronor.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att påföljden för P.K. bestäms till villkorlig dom och 40 dagsböter å 200 kronor.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att påföljden för A.S. bestäms till villkorlig dom och 60 dagsböter å 150 kronor.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att påföljden för M.S. bestäms till villkorlig dom och 60 dagsböter å 200 kronor.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att påföljden för F.A. bestäms till villkorlig dom och 60 dagsböter å 50 kr.

Hovrättens dom meddelad: den 18 december 2007.

Mål nr: B 3065-07.

Lagrum: 6 kap. 11 § och 29 kap. 1 § brottsbalken.

Rättsfall: NJA 2001 s. 527.

Litteratur: Prop. 1997/98:55 s. 106; prop. 2004/05:45 s. 103-104.