Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2008:74

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2008:74
Målnummer
Ö2856-08
Avdelning
2
Avgörandedatum
2008-07-29
Rubrik
En ideell förening, som enligt sina stadgar hade till uppgift att anskaffa och bibehålla en bygdegård, sålde den fastighet som de i det angivna syftet hade förvärvat. Med hänvisning till att överlåtelsen uppenbarligen stred mot föreningens ändamål och köparen inte med framgång kunde åberopa god tro ansågs köparens förvärv vara ogiltigt.
Lagrum
20 kap. 6 § 10 jordabalken (1970:994)

Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla

N.R. ansökte hos inskrivningsmyndigheten i Uddevalla om lagfart på fastigheten Härryda Hindås 1:11. Till stöd för sin ansökan åberopade N.R. ett köpebrev av vilket framgår att Hindås Bygdegårdsförening Roskullen överlåter fastigheten till honom. Till ansökan fogades även föreningens stadgar.

Inskrivningsmyndigheten avslog genom beslut den 5 maj 2008 N.R:s lagfartsansökan med motiveringen att föreningens styrelse inte varit behörig att besluta om försäljning av fastigheten då innehavet av fastigheten, i enlighet med det syfte som formulerats i föreningens stadgar, måste ses som en grundläggande förutsättning för föreningens existens och en försäljning därför inte kunnat ske utan att föregås av ett likvidationsbeslut eller en stadgeändring.

Hovrätten för Västra Sverige

N.R. yrkade i första hand att hovrätten skulle bevilja honom lagfart på fastigheten, i andra hand återförvisa målet till inskrivningsmyndigheten för förnyad handläggning. Till stöd härför anförde han bl.a. följande. Han har träffat avtal om förvärv av fastigheten med föreningens styrelse, som enligt stadgarna var behörig att sälja fastigheten. Om styrelsen – vilket i och för sig bestrids – inte hade befogenhet att sälja fastigheten gör inte det överlåtelsen ogiltig. Det är uteslutande en sak mellan föreningens styrelse och dess medlemmar.

Fem personer, vilka uppgav sig vara medlemmar i Hindås Bygdegårdsförening Roskullen, inkom med en skrift i vilken de anförde huvudsakligen följande. Beslutet att sälja fastigheten innebär en avveckling av föreningens enda fasta egendom och borde ha skett inom ramen för en stadgeenligt beslutad likvidation och på det sätt lagen då föreskriver. Beslutet att sälja fastigheten och låta ordföranden ombesörja eventuell försäljning kan inte anses ha tillkommit i laga ordning.

Hovrätten (hovrättslagmannen Hans Frennered, hovrättsrådet Åke Thimfors och tf. hovrättsassessorn Sara Norman, referent) anförde i beslut den 29 juli 2008 följande.

Enligt 20 kap. 6 § 10 jordabalken skall en lagfartsansökan avslås om det är uppenbart att förvärvet av annan grund än som angetts i de föregående punkterna i paragrafen är ogiltigt eller inte kan göras gällande.

Den fråga som hovrätten primärt har att ta ställning till är om uppgivna ställföreträdare för föreningen, i förhållande till föreliggande stadgar, har kunnat sluta ett giltigt överlåtelseavtal beträffande fastigheten Härryda Hindås 1:11.

Den som är ställföreträdare för en ideell förening är i förhållande till föreningen bunden av föreningens stadgar. De målsättningsstadganden och eventuella föreskrifter rörande föremålet för föreningens verksamhet som framgår av stadgarna får i princip antas ange de yttre gränserna för ställföreträdarens befogenhet (se Hemström, Organisationernas rättsliga ställning, 7 uppl. 2007, s. 66). Om ställföreträdare för en ideell förening sluter avtal som strider mot det i stadgarna angivna verksamhetsföremålet eller syftet, är avtalets giltighet beroende av medkontrahentens goda tro. I allmänhet torde tredje man på egen risk få skaffa sig kännedom om en icke registrerad ideell förenings ändamål eller verksamhetsföremål. Den tredje mannen kan dock vara i god tro beträffande avtalets förenlighet med verksamhetsföremålet eller syftet, då det ofta kan vara svårt att bedöma huruvida ett avtal eller annan rättshandling faller innanför eller utanför verksamhetsföremålet eller syftet. (Se Johansson, Nials Svensk associationsrätt, 9 uppl. 2007, s. 264).

Av i målet ingivna stadgar – där hovrätten utgår från att de stadgar som, enligt N.R:s egen uppgift, ingivits till Skattemyndigheten är de korrekta – framgår under § 2 och rubriken Ändamål följande.

Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl.a. samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen. Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen. För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Av citerat stadgande framgår tydligt att föreningen har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård, och det är ostridigt att föreningen år 1998 anskaffade fastigheten Härryda Hindås 1:11 i detta syfte. Enligt hovrättens mening kan en överlåtelse av fastigheten mot denna bakgrund inte anses som annat än uppenbarligen stridande mot föreningens stadgade ändamål. Det är fråga om ett så klart överskridande av det ändamål som följer av stadgarna att NR inte med framgång kan åberopa god tro. Vid denna bedömning är det enligt hovrättens mening även uppenbart att förvärvet är ogiltigt. Lagfartsansökan skall därför, såsom inskrivningsmyndigheten funnit, avslås på denna grund.

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens dom meddelad: den 29 juli 2008.

Mål nr: Ö 2856-08.

Lagrum: 20 kap. 6 § 10 jordabalken.

Litteratur: Hemström, Carl: Organisationernas rättsliga ställning, 7 uppl. 2007 s. 66;. Johansson, Svante: Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag, 9 uppl. 2007 s. 264.