Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:123

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:123
Målnummer
B2214-09
Avgörandedatum
2009-06-11
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov narkotikasmuggling

Påföljd: Fängelse 5 år

Utvisning: 15 år

U (medborgare i Uganda) har i hovrätten uppgett att han riskerar att dödas om han skickas tillbaka till Nigeria. Av yttrande från Frivården framgår att han kom till Sverige med buss via bl.a. Spanien. N (medborgare i Nigeria) har vid hovrättens huvudförhandling ännu inte nedkommit med sitt väntade barn. Hon har förklarat att det är en nigeriansk man som är far till barnet och att denne man är svensk medborgare. N:s uppgifter i målet tyder på att hon inte varit sammanboende med mannen.

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att brottsligheten är mycket allvarlig och utgör skäl för utvisning. Det är vidare så att de tilltalade saknar anknytning till Sverige. U kan inte anses lida men av att utvisas. För N:s del föreligger ett lagakraftvunnet beslut om att neka henne asyl i landet. Hennes familjesituation i Sverige är inte sådan att det är möjligt att nu konstatera att hon eller hennes väntade barn skulle lida men av ett utvisningsbeslut. Hovrätten finner lika med tingsrätten att de tilltalade ska utvisas.