Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:145

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:145
Målnummer
B3034-09
Avgörandedatum
2009-10-23
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov stöld, försök till grov stöld, grovt bedrägeri, försök och förberedelse till grovt bedrägeri

Påföljd: Fängelse 5 år (R); fängelse 3 år (M)

Utvisning: Utan tidsbegränsning

Enligt 8 kap. 8 § första stycket utlänningslagen får en utlänning utvisas ur Sverige, om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. Enligt andra stycket samma paragraf får dock en utlänning utvisas endast om han eller hon döms till svårare påföljd än böter och om gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar.

R och M (båda medborgare i Rumänien) har tidigare dömts för likartad brottslighet i andra länder. De saknar helt anknytning till Sverige. Deras resa hit och vistelsen här har såvitt framkommit inte haft något annat egentligt syfte än att begå den aktuella brottsligheten. De döms nu för omfattande och systematisk brottslighet som främst riktats mot personer som har haft särskilda svårigheter att freda sig. Även om restriktivitet ska iakttas när det gäller att begränsa unionsmedborgares fria rörlighet inom unionen (jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004, artiklarna 27 och 28) finner hovrätten att förutsättningar för att bifalla utvisningsyrkandena gentemot dem båda föreligger. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att förbudet att återvända till Sverige inte bör vara begränsat i tiden.