Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:84

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:84
Målnummer
Ö4420-09
Avdelning
3
Avgörandedatum
2009-12-23
Rubrik
En offentlig försvarare har inte tillerkänts ersättning för den extra tidsåtgång som föranletts av att han satt annan advokat i sitt ställe vid huvudförhandling när han, som var inbokad till annan förhandling, inte i förväg gett tingsrätten tillfälle att ta ställning till om huvudförhandlingen skulle hållas den dagen.
Lagrum
21 kap. 6 § andra stycket och 10 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
Högsta domstolens beslut den 12 november 2009, mål nr Ö 3146-08

Borås tingsrätt

I ett vid Borås tingsrätt handlagt mål angående grov kvinnofridskränkning m.m. var advokaten A.H. förordnad som offentlig förvarare för L.N. Vid huvudförhandlingen tilläts han sätta advokaten M.G. i sitt ställe. Enligt ingiven kostnadsräkning yrkade han ersättning för 2 timmars eget jourarbete vid och kring häktningsförhandlingen, 8 timmars övrigt eget arbete före huvudförhandlingen samt 13,5 timmars arbete för M.G. före och vid huvudförhandlingen, som pågick under cirka 8 timmar. Sammanlagt yrkades ersättning för 23,5 timmars arbete.

Tingsrätten (rådmannen Anette Arvestål samt nämndemännen Bo Unosson, Agneta Lindström och Stig Engström) anförde i dom den 10 november 2010 följande i fråga om A.H:s ersättningsyrkande.

Vid huvudförhandlingen i målet har A.H., utan att dessförinnan samråda med tingsrätten om det, satt annan i sitt ställe. Anledningen till detta har inte framkommit. Huvudförhandlingen i målet pågick under ungefär åtta timmar. Dessförinnan hade den förordnade offentlige försvararen enligt kostnadsräkningen arbetat åtta timmar utöver jourarbete. Bland annat har han gått igenom förundersökningen och besökt L.N. för genomgång av densamma. Försvararen är skäligen tillgodosedd med ersättning för ytterligare 10 timmars arbete, alltså med sammanlagd ersättning för 18 timmars arbete à 1 104 kr mot yrkade 21,5 timmar.

I domslutet tillerkände tingsrätten A.H. ersättning med sammanlagt 33 537 kr.

Hovrätten för Västra Sverige

A.H. överklagade tingsrättens beslut och yrkade helt bifall till sin framställning om ersättning. Han anförde bl.a. följande. Han uppfattar det som att tingsrättens nedsättning grundas på att han satt en kollega i sitt ställe vid tingsrättens huvudförhandling. Att så skedde berodde på att han själv den aktuella dagen redan var uppbokad av en annan förhandling i Norrköping. Det fanns ingen möjlighet för honom att påverka vilken dag huvudförhandlingen skulle hållas; om rätten har bestämt dag gäller det för försvararen att “gilla läget”. Han kontaktade efter bokningen inte tingsrätten för att försöka få förhandlingen flyttad. Till stöd för sin talan åberopar han Högsta domstolens beslut den 12 november 2009, mål nr Ö 3146-08.

Hovrätten (hovrättslagmannen Sigvard Helin samt hovrättsråden Ola Olsson och Christina Fleur) anförde i beslut den 23 december 2009 följande.

Såvitt framgår av handlingarna har A.H. inte i förväg givit tingsrätten tillfälle att ta ställning till om huvudförhandlingen skulle hållas på den utsatta dagen, även om A.H. då skulle få sätta någon annan i sitt ställe till följd av att han själv redan var upptagen av en annan förhandling. Vid sådant förhållande bör, som tingsrätten kommit fram till, A.H. inte tillerkännas ersättning för den extra tidsåtgång som substitutionen av försvarare har medfört.

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 23 december 2009.

Mål nr: Ö 4420-09.

Lagrum: 21 kap. 6 § andra stycket och 10 § rättegångsbalken.

Rättsfall: Högsta domstolens beslut den 12 november 2009, mål nr Ö 3146-08.