Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:89

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:89
Målnummer
ÖÄ3716-09
Avdelning
Föredragningsenheten
Avgörandedatum
2009-10-01
Rubrik
Sedan ett bolag varit föremål för företagsrekonstruktion och lämnat ett ackordsförslag uppkommer fråga om det framkommit tillräckliga skäl att vägra att fastställa ackordet.
Lagrum
3 kap. 25 § andra stycket lagen (1996:769) om företagsrekonstruktion

Göteborgs tingsrätt

Tingsrätten beslutade den 13 oktober 2008 om företagsrekonstruktion för A-bolaget. Tiden för rekonstruktionen förlängdes vid flera tillfällen. Den 3 augusti 2009 hölls borgenärssammanträde om offentligt ackord. A-bolaget erbjöd då, med höjning av tidigare lämnat ackordsförslag, 50 procent av fordrat kapitalbelopp. Vid omröstning bland borgenärerna röstade 69,9 procent för ackordsförslaget. Tingsrätten fann att borgenärerna antagit förslaget om offentligt ackord. Skatteverket motsatte sig emellertid att förslaget fastställdes vid sammanträdet med hänvisning till att det vid revision framkommit att vissa uppgifter rörande bolaget manipulerats. Tingsrätten beslutade att inte fastställa ackordet vid sammanträdet utan satte ut frågan till behandling vid särskilt sammanträde.

Vid sammanträde den 17 augusti 2009 för fastställande av ackordsförslaget antecknade tingsrätten dels att företrädaren för gäldenären, advokaten H.W., och företagsrekonstruktören J.S. yrkade att ackordsförslaget skulle fastställas medan övriga närvarande, utom Skatteverket, uppgav att de inte hade något att invända mot att ackordsförslaget fastställdes. Skatteverket motsatte sig att ackordsförslaget fastställdes och anförde bl.a. följande. Skatteverket vidhåller sin inställning att betalning som kommer att ske till dotterbolagen genom ackordslikviden är till skada för övriga borgenärer. Dotterbolagen har, såvitt Skatteverket känner till, inga skulder utan endast en fordran på A-bolaget. Det fines även annan särskild anledning att inte medge ackordsförslaget. Kassasystemet i A-bolagets butik i Alingsås är manipulerat. Betryggande säkerhet för ackordets fullgörande torde nu dock finnas.

H.W. anförde följande. Ackordsförslaget är inte till skada för övriga borgenärer. Det bestrids att det finns oredovisad omsättning i A-bolagets butik i Alingsås. Om så visar sig vara fallet kommer en polisanmälan att ges in. Bokföring och redovisning är omhändertagen av Ekobrottsmyndigheten. Styrelseledamoten T.F. har dock tillgång till handskrivna kassaböcker där han har skrivit upp den dagliga omsättningen baserat på fax som han mottagit från personalen i bland annat A-bolagets Alingsåsbutik. Av dessa anteckningar framgick bank- och kassainsättningar men inte faktureringar. [. . .] Av detta kan slutsatsen dras att redovisningen antingen är korrekt eller så har någon i butiken lämnat felaktiga rapporter. I Alingsåsbutiken arbetar personer som inte har någon anknytning till A-bolaget såsom närstående till bolaget. Vad anställda eventuellt har gjort ska inte drabba A-bolaget. Uppgifterna från Skatteverkets sida kom sent. Bokföringen omhändertogs i december och meddelande om fordran kom först i juli 2009. Företrädare för A-bolaget har inte hörts. Det finns än så länge inga skattebeslut utan bara lösa antaganden. Det finns härmed inget som talar emot att fastställa ackordsförslaget.

J.S. anförde följande: Det föreligger inte skäl att vägra fastställelse. Skatteverkets fordringsanspråk är inte styrkt. En förundersökning har inletts men inga förhör har hållits och ingen är delgiven misstanke om brott.

Tingsrätten (rådmannen Peter Islander) anförde i beslut den 24 augusti 2009 följande.

SKÄL

Av 3 kap. 25 § andra stycket lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion framgår att rätten efter omständigheterna får vägra att faststä1la ett ackord om fastställelse har bestritts på grund av att det inte finns betryggande säkerhet för ackordets fullgörande, att ackordet är till skada för borgenärerna eller att ackordet av någon annan särskild anledning inte bör medges.

I kommentaren till lagen (Hellners, Mellqvist, 1997, s. 224 f) anges att det får förutsättas att det finns påtagliga skäl för att fastställelse ska vägras med stöd av lagrummet och att bestämmelsens sista led – annan särskild anledning till att ackordet inte bör medges – får ses som en allmän säkerhetsventil.

Skatteverket har anfört att Ekobrottsmyndigheten (EBM) i december 2008 genomfört husrannsakan och att det därvid i bolagets butik i Alingsås beslagtagits ett kassaregister, som vid kontroll visat sig möjligt att manipulera. Vid teknisk analys av kassaregistret har framkommit att detta också rent faktiskt har manipulerats på så sätt att bruttoförsäljningen minskats med 4 650 000 kr och att detta tillvägagångssätt krävt ett flertal knapptryckningar och lösenord som personalen i butiken normalt inte använder sig av. EBM har med anledning därav inlett en förundersökning gällande grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Under förundersökningen kommer företrädare för bolaget att höras. Eftersom det är fråga om en systematisk manipulation under flera års tid innebärande att omfattande belopp undandragits från beskattning finns det särskild anledning att inte faststä1la ackordet. Skatteverket har vidare anfört att ett ackord innefattande utbetalning av likvid till dotterbolag är till skada för övriga borgenärer.

A-bolaget har bestritt att det förekommit oegentligheter i butiken i Alingsås och anfört att företrädare för bolaget ännu inte hörts och än mindre delgivits misstanke om brott, att det ännu inte finns några skattebeslut utan bara lösa antaganden och att det därmed inte finns något konkret som talar mot ett fastställande av ackordet. Bolaget har även bestritt att ackordet är till skada för övriga borgenärer.

Av Skatteverkets talan framgår således att EBM inlett en förundersökning gällande grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Förhör har dock ännu inte hållits. Underrattelse om misstanke om brott har inte lämnats och någon person synes följaktligen ännu inte ha utpekats såsom skäligen misstänkt. Även om Skatteverkets uppgift om manipulation av kassaregistret visar sig vara korrekt återstår frågan vem som är ansvarig för det hela. Förundersökningen kan inte förväntas bli färdig inom den närmaste tiden. Genom de uppgifter om eventuell brottslighet som i dagsläget sålunda finns tillgängliga kan det enligt tingsrättens mening inte anses ha framkommit tillräckligt påtagliga skäl för att vägra att fastställa ackordet.

Ackordet innefattar utbetalning av likvid även till dotterbolag. Utgångspunkten är att alla likaberättigade borgenärer ska ha lika rätt. Från denna likabehandlingsprincip kan vissa undantag göras, både till förmån och till nackdel för viss borgenär. Sådana undantag har inte gjorts i ackordsförslaget. Med beaktande av förslagets utdelningsprocent och utformning i övrigt samt storleken på dotterbolagens fordringar jämfört med övriga fordringar, kan ackordet inte, enligt tingsrattens bedömning, anses vara till skada för övriga borgenärer vid sidan om dotterbolagen.

Vid angivna förhållanden och då borgenärerna, såsom framgår av tingsrättens protokoll av den 3 augusti 2009, antagit ackordsförslaget, bör detta faststä1las.

SLUT

Tingsrätten fastställer ackordet.

Hovrätten för Västra Sverige

Skatteverket överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle besluta att inte fastställa ackordet för A-bolaget och anförde som grund bland annat följande. Ekobrottsmyndigheten har på grundval av vad som framkommit vid Skatteverkets utredning beslutat att inleda en förundersökning. Sedan tingsrätten fattade det nu överklagade beslutet har ett par anställda samt suppleanten i bolaget, L.F., maka till styrelseledamoten T.F., hörts. Av den av Skatteverket upprättade förhandspromemorian framgår bland annat att samtliga journalremsor från butiken i Alingsås har förkommit samt att kassaregistret som använts i butiken i Alingsås har programmerats så att det varit möjligt att reducera försäljningen på ett sådant sätt att negativa belopp inte sparats i den elektroniska journalen. Totalt 4 650 300 kronor har återköpts genom denna reduceringsmetod, varför bolagets intäkter ska höjas med detta belopp. Skatteverket har därigenom en fordran på bolaget om 2 405 491 kronor. L.F. har hörts som misstänkt. Hon har vid förhör förnekat att hon utfört s.k. kassaavslut och har gjort gällande att en anställd skulle ha utfört detta. L. F. har underrättats om att hon är skäligen misstänkt för grovt skattebrott. De förevarande omständigheterna utgör skäl att i enlighet med 3 kap. 25 § andra stycket lagen om företagsrekonstruktion vägra fastställande av ackordet.

Hovrätten begärde inte in yttrande från A-bolaget.

Rekonstruktören J.S. framförde i inlaga till hovrätten bland annat följande. Staten har under hela rekonstruktionstiden haft möjlighet att utnyttja rätten som fordringsägare att begära rekonstruktionens upphörande enligt 4 kap. 7 § lagen om företagsrekonstruktion. Den möjligheten har staten inte utnyttjat. Han har som rekonstruktör inte heller observerat något förhållande i bolaget som föranlett honom att överväga om rekonstruktionen ska upphöra.

Hovrätten (hovrättslagmannen Ann-Christine Persson, hovrättsrådet Anna-Karin Karlbom och hovrättsassessorn Maria Thorell) meddelade prövningstillstånd och anförde i beslut den 1 oktober 2009 följande.

Skatteverket har till hovrätten gett in en förhandspromemoria som upprättats av verket redan den 16 juni 2009. Vidare har verket gett in utskrift av delar av polisförhör med L.F. Härav framgår att L.F. underrättats om misstanke om medhjälp till grovt bokföringsbrott alternativt medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll genom undanskaffande av journalremsor till kassaapparaten i Alingsåsbutiken. Vidare framgår att hon underrättats om misstanke om grovt skattebrott, avseende av henne inlämnade självdeklarationer.

Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att det, även med beaktande av vad som framkommit genom det material som Skatteverket gett in till hovrätten, inte kan anses ha framkommit tillräckligt påtagliga skäl för att vägra att fastställa ackordet. Tingsrättens beslut ska därmed stå fast.

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 1 oktober 2009.

Mål nr: ÖÄ 3716-09.

Lagrum: 3 kap. 25 § andra stycket lagen (1996:769) om företagsrekonstruktion.

Litteratur: Trygve Hellners, Mikael Mellqvist: Lagen om företagsrekonstruktion, en kommentar, 1997, s. 224 f.