Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:115

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:115
Målnummer
B1031-10
Avgörandedatum
2010-03-01
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grov misshandel m.m.

Alternativstraff: 2 år

Brottslighetens straffvärde är så högt att det krävs särskilda skäl för att välja annan påföljd än fängelse. För fängelse talar även flera av brottens art och det faktum att T tidigare har gjort sig skyldig till liknande brottslighet.

Vid val av påföljd ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Vid det valet ska rätten som skäl för skyddstillsyn beakta om det finns anledning att anta att en sådan påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Som särskilt skäl för skyddstillsyn i stället för fängelse kan rätten beakta om missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat särskilt förhållande som kräver vård eller annan behandling i väsentlig grad har bidragit till att brottet har begåtts och den tilltalade förklarar sig villig att gå igenom lämplig behandling som enligt en för honom uppgjord plan kan anordnas i samband med verkställigheten (se till det anförda 30 kap. 4 och 9 §§ brottsbalken).

Kriminalvården har i ett kompletterande yttrande till hovrätten föreslagit att påföljden bestäms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. T har förklarat sig villig att följa den behandlingsplan som Kriminalvården har lagt fram.

Av utredningen framgår att T:s brottslighet, både den han tidigare har dömts för och den han nu ska dömas för har ett tydligt samband med hans missbruk av beroendeframkallande medel. Den framlagda behandlingsplanen omfattar en vård som framstår som lämplig för att komma till rätta med T:s missbruk och den därmed sammanhängande kriminaliteten, särskilt då den också ska inriktas på T:s psykiska problematik. Det finns därför anledning att anta att den av Kriminalvården föreslagna skyddstillsynen kan bidra till att T avhåller sig från fortsatt brottslighet.

Den föreslagna behandlingsplanen omfattar en total vårdtid om två år, varav det första året på behandlingshem. Behandlingen – som innefattar omfattande samtalsbehandling och psykiatrisk utredning – framstår som strukturerad, intensiv och krävande. Enligt hovrättens mening är den föreslagna behandlingsplanen, såväl med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art som till T:s tidigare brottslighet, tillräckligt ingripande. Härvid ska också beaktas att T varit berövad friheten i målet som anhållen och häktad under fyra månader. Vid prövning enligt 30 kap. 4 och 9 §§ brottsbalken finner hovrätten på grund av vad som anförts att det finns förutsättningar att bestämma påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Det s.k. alternativstraffet bör motsvara den samlade brottslighetens straffvärde.