Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:130

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:130
Målnummer
B1428-10
Avgörandedatum
2010-04-14
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Misshandel och grovt rattfylleri

Fängelse: 3 månader

De nya brotten innebär att W har återfallit i sådan brottslighet som han tidigare har dömts för. Brotten är vidare av den arten att det finns skäl att bestämma påföljden till fängelse. Såvitt avser det grova rattfylleriet talar omständigheterna kring W:s körning med styrka för att påföljden bestäms till fängelse med hänsyn till den höga alkoholkoncentrationen i W:s blod (2,79 promille) och till den påtagliga faran för trafiksäkerheten. Häremot har utredningen om W:s personliga förhållanden visat att missbruk av alkohol i väsentlig grad har bidragit till att brotten har begåtts och W har förklarat sig villig att gå igenom lämplig behandling som enligt en för honom uppgjord plan kan anordnas i samband med verkställigheten av en skyddstillsyn.

Sammantaget anser tingsrätten att den föreslagna behandlingen, öppenvårdsbehandling hos Skyddsvärnet, inte är tillräckligt ingripande för att W ska kunna dömas till annan påföljd än fängelse. Straffvärdet för W:s brottslighet motsvarar fängelse i minst tre månader. Även med beaktande av bestämmelsen i 34 kap. 3 § andra stycket brottsbalken kan straffet inte sättas lägre än tre månader.