Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:148

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:148
Målnummer
B2311-10
Avgörandedatum
2010-06-08
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott

Alternativstraff: 1 år 4 månader

Den föreslagna behandlingen ska ges av Ollestads motivations- och utredningshem. Av behandlingsplanen framgår att behandlingstiden ska pågå ett år. Behandlingsinnehållet för de första tre månaderna har tydligt specificerats och avslutas med besök på behandlingshem och eventuellt ett provboende under 1-4 veckor. Absolut nykterhet och drogfrihet gäller under behandlingen.

Den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar fängelse ett år. Det är därmed så högt att det krävs särskilda skäl för att välja annan påföljd än fängelse. Sådana skäl kan exempelvis vara att gärningsmannen accepterat att genomgå en behandling genom att underteckna en behandlingsplan, s.k. kontraktsvård. Det fordras dock att den planerade behandlingen i förhållande till brottslighetens straffvärde är tillräckligt ingripande.

Av utredningen framkommer att den brottslighet K nu döms för har ett tydligt samband med missbruk av beroendeframkallande medel. Den framlagda behandlingsplanen är ingripande och omfattar en vård som framstår som lämplig för att komma till rätta med K:s missbruk och den därmed sammanhängande kriminaliteten. Det finns därför anledning att anta att den av Kriminalvården föreslagna skyddstillsynen kan bidra till att K avhåller sig från fortsatt brottslighet, särskilt som han tidigare inte fått möjlighet att genomgå en liknande strukturerad behandling.

Vid prövning enligt 30 kap. 4 och 9 §§ brottsbalken anser hovrätten att det finns förutsättningar att bestämma påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Det s.k. alternativstraffet bör motsvara den samlade brottslighetens straffvärde.