Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:187

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:187
Målnummer
B3691-10
Avgörandedatum
2010-10-22
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott

Alternativstraff: 1 år

När det gäller påföljdsfrågan gör hovrätten följande överväganden. T dömdes den 11 juni 2010 av Göteborgs tingsrätt för försök till rån och ringa narkotikabrott. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med samhällstjänst och det alternativa fängelsestraffet angavs till tio månader. Frivården har i ett yttrande till hovrätten föreslagit att påföljden bestäms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Att T återfallit i brott kort tid efter den tidigare domen är en omständighet som talar för att nu, med undanröjande av den utdömda skyddstillsynen, välja fängelse som påföljd. Den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar fängelse ett år. Även brottslighetens art talar för att välja fängelse som påföljd. Det krävs därmed särskilda skäl för att välja annan påföljd än fängelse. T:s brottslighet har ett uppenbart samband med hans missbruk av beroendeframkallande medel. Den framlagda behandlingsplanen är ingripande och omfattar en vård som framstår som lämplig för att komma till rätta med T:s missbruk och den därmed sammanhängande kriminaliteten. Det finns därför anledning att anta att den föreslagna skyddstillsynen kan bidra till att T avhåller sig från fortsatt brottslighet. Vid prövning enligt 30 kap. 4 och 9 §§ brottsbalken anser hovrätten att det finns förutsättningar att bestämma påföljden till fortsatt skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Det alternativa fängelsestraffet ska motsvara den samlade brottslighetens straffvärde, dvs. ett år.

Med hovrättens bedömning att T ska ådömas kontraktsvård är den tidigare utdömda föreskriften om samhällstjänst inte längre ändamålsenlig. Denna föreskrift bör därför upphävas (jämför rättsfallet RH 1999:132).