Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:194

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:194
Målnummer
B2577-10
Avgörandedatum
2010-11-24
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Rån m.m.

Alternativstraff: 2 år

Hovrätten har inhämtat ett kompletterande yttrande från frivården i vilket det framgår att H har visat på stor vilja att genomgå behandling för sina missbruksproblem. Frivården har föreslagit att H ska dömas till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Behandlingsplanen innebär vård på Hagforsgruppens Behandlingshem under en planerad total behandlingstid om 1 år och 6 månader.

Av utredningen framgår att den brottslighet som H nu ska dömas för är starkt knuten till hans missbruk av beroendeframkallande medel. Den framlagda behandlingsplanen är ingripande och omfattar en vård som framstår som lämplig för att komma till rätta med H:s missbruk och den därmed sammanhängande kriminaliteten. Det finns därför anledning att anta att den av Kriminalvården föreslagna skyddstillsynen kan bidra till att H avhåller sig från fortsatt brottslighet.

Vid prövning enligt 30 kap. 4 och 9 §§ brottsbalken finner hovrätten vid en samlad bedömning, varvid hovrätten även beaktar att H nu har varit berövad friheten som anhållen eller häktad under en tid om drygt tre månader, att förutsättningar föreligger för en skyddstillsyn med särskild behandlingsplan och att nu döma H till en sådan påföljd. Det s.k. alternativstraffet bör motsvara den samlade brottslighetens straffvärde.