Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:49

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:49
Målnummer
ÖÄ3437-10
Avdelning
6
Avgörandedatum
2010-08-23
Rubrik
Fråga om preskriptionstidens längd för en fordran grundad på övertrassering av ett inlåningskonto hos bank
Lagrum
2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130)

Bakgrund

I mål om verkställighet av en tredskodom avslog Kronofogdemyndigheten en invändning av gäldenären, J.A., mot verkställighet av domen. J.A. hade framfört invändningar mot den bakomliggande fordring samt gjort gällande att fordringen var preskriberad, invändningar som tillbakavisades av borgenären. I målet framkom att den fordran som avsågs gällde övertrassering i samband med handel av värdepapper av ett inlåningskonto hos bank, SEB.

Kronofogdemyndigheten anförde i sitt beslut bl.a. dels att hinder mot verkställighet inte föreligger vid omständigheter som avser tiden före exekutionsurkundens fastställelse, dels att fordringen grundade sig på övertrasseringen och att något konsumentförhållande därför inte förelåg; fordringen avsåg ej vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkare tillhandahöll en konsument och övertrasseringen utgjorde en skada för borgenären som uppkommit på grund av att gäldenären använt tjänsten på ett felaktigt sätt.

Göteborgs tingsrätt

J.A. överklagade Kronofogdemyndighetens beslut och yrkade att verkställighet inte skulle få ske. Som grund för sitt yrkande anförde han bl.a. dels förhållanden som avsåg den bakomliggande fordringen, dels att en eventuell fordring var preskriberad.

Kronofogdemyndigheten hänvisade i yttrande till sitt beslut.

Tingsrätten (rådmannen Elisabeth Karlén) anförde i beslut den 23 juli 2010 att omständigheter hänförliga till tiden före exekutionsurkundens tillkomst och som hade kunnat åberopas i rättegången inte kunde prövas i ett utsökningsärende samt fann att det var visat att preskriptionsavbrott ägt rum. Överklagandet avslogs.

Hovrätten för Västra Sverige

J.A. överklagade tingsrättens beslut och anförde såväl omständigheter som avsåg själva fordringen som att tingsrätten inte fattat rätt beslut när det gäller preskriptionstiden och frågan om preskriptionsavbrott.

Hovrätten (hovrättslagmannen Ann-Christine Persson samt hovrättsråden Marianne Stenberg och Ingrid Björck) meddelade prövningstillstånd och anförde i beslut den 23 augusti 2010 bl.a. följande.

Begäran om verkställighet grundar sig på en lagakraftvunnen tredskodom. Av domen framgår att SEB som grund för sitt yrkande om ersättning gjort gällande att J.A. tecknat dels ett depåavtal för notariatdepå, dels ett inlåningskonto knutet till depån och att J.A. i samband med handel med olika värdepapper övertrasserat kontot med ett belopp motsvarande det yrkade beloppet.

Såsom tingsrätten anfört kan omständigheter hänförliga till tiden före den lagakraftvunna tredskodomen och som hade kunnat åberopas i rättegången i tvistemålet inte prövas i utsökningsärendet. Frågan är emellertid vilken preskriptionstid som är tillämplig på den aktuella fordran och om preskriptionsavbrott har gjorts i rätt tid.

Enligt 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130) är den allmänna preskriptionstiden 10 år. Av andra stycket i nämnda paragraf framgår att preskriptionstiden endast är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

I det här fallet avser fordran ersättning för övertrassering av ett inlåningskonto, som använts i samband med köp av värdepapper. Enligt hovrättens uppfattning kan en sådan fordran inte jämställas med en lånefordran, som omfattas av den treåriga preskriptionstiden (prop. 1979/80:119 s. 91), utan är snarare att se som en fordran på ersättning på grund av avtalsbrott. Fordran faller således utanför preskriptionslagens definition av en konsumentfordran, vilket innebär att den omfattas av den allmänna preskriptionstiden på 10 år.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att sökanden visat att preskriptionsavbrott har gjorts i rätt tid. Hinder mot verkställighet föreligger således inte och överklagandet ska därför avslås.

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 23 augusti 2010.

Mål nr: ÖÄ 3437-10.

Lagrum: 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130).

Litteratur: Prop. 1979/80:119 s. 91.