Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2010:50

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2010:50
Målnummer
Ö3591-10
Avdelning
6
Avgörandedatum
2010-09-22
Rubrik
Offentlig försvarare har på begäran förordnats för en person misstänkt för bl.a. bedrägerier eftersom den misstänkte har ansetts ha behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brotten. När den misstänkte senare, bl.a. av kostnadsskäl, velat att försvararförordnandet skulle återkallas har det inte ansetts finnas något giltigt skäl för att återkalla detta. Den misstänkte har då alltjämt ansetts ha behov av offentlig försvarare.
Lagrum
21 kap. 3 a § och 6 § rättegångsbalken (1942:740)

Bakgrund

Sedan misstankar framkommit mot R.G. om bl.a. ett flertal bedrägerier och grova förtal förordnades advokaten S.C. till försvarare för henne i augusti 2009. Sedan R.G. begärt att få byta försvarare förordnades istället advokaten T.W. i oktober 2009. Då uppdraget bl.a. på grund av R.G:s sjukdom kom att dra ut på tiden och då T.W. skulle avveckla sin verksamhet entledigades T.W. i mars 2010 och förordnades i stället, på förslag av R.G., advokaten R.F. Med hänvisning till att allvarliga motsättningar förelåg mellan R.G. och R.F. entledigades R.F. i maj 2010 och i stället förordnades på förslag av R.G. advokaten G.F. som hennes försvarare. Under målets handläggning stötte åklagaren på tingsrätten flera gånger och påtalade behovet av försvarare med hänvisning till att R.G. syntes förhala utredningens slutförande.

Göteborgs tingsrätt

R.G. inkom till tingsrätten med en begäran att G.F. skulle entledigas från uppdraget som offentlig försvarare. Hon gjorde gällande att hon inte vill ha någon advokat utan företräda sig själv.

Åklagaren anförde bl.a. att R.G. var i behov av offentlig försvarare, att hon syntes förhala utredningen och att en aktiv insats från en försvarare kunde undvika att tvångsmedel måste tillgripas.

G.F. uppgav att det förelåg samarbetssvårigheter och att han inte såg hur han på rätt sätt skulle kunna företräda R.G. Han begärde att bli entledigad från uppdraget som offentlig försvarare.

Tingsrätten (rådmannen Gunilla Åkerman) anförde i beslut den 27 augusti 2010 följande.

R.G. är i behov av en offentlig försvarare och vad hon har anfört utgör inte skäl att entlediga G.F. I målet har inte heller framkommit något som ger tingsrätten anledning att ifrågasätta G.F:s sätt att sköta uppdraget. Tingsrätten finner inte skäl att entlediga G.F. från uppdraget som offentlig försvarare. Tingsrätten avslår därför begäran om entledigande.

Hovrätten för Västra Sverige

R.G. överklagade tingsrättens beslut och anförde att hon, bl.a. av kostnadsskäl, inte ville ha någon offentlig försvarare utan företräda sig själv, åtminstone fram till en eventuell rättegång.

Hovrätten (hovrättsråden Christer Ranch och Charlotte Hallén samt tf. hovrättsassessorn Rikard Grozdics) anförde i beslut den 22 september 2010 följande.

Av handlingarna framgår att R.G. under ganska lång tid har biträtts av olika offentliga försvarare i ärendet och att hon tidigare även velat ha sådant biträde. Hon motsätter sig dock nu mycket bestämt biträde av en offentlig försvarare. Det framgår vidare att G.F. önskar bli entledigad från uppdraget som försvarare.

Utgångspunkten är att en misstänkt själv äger föra sin talan. En misstänkt kan emellertid ha behov av biträde av en försvarare och en sådan kan till och med i vissa fall förordnas mot en misstänkts vilja. I ärendet har offentlig försvarare förordnats för R.G. på hennes begäran och, som det framgår, för att hon har behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brotten. Enligt hovrättens mening får R.G. alltjämt anses ha behov av försvarare. Vad hon anfört utgör inte något giltigt skäl för återkallelse av försvararförordnandet och inte heller skäl för att entlediga G.F. På anförda skäl ska tingsrättens beslut stå fast.

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 22 september 2010.

Mål nr: Ö 3591-10.

Lagrum: 21 kap. 3 a och 6 §§ rättegångsbalken.

Litteratur: Fitger, Rättegångsbalken I, s. 21:16a f. och 21:28.