Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2011:45

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2011:45
Målnummer
B3131-11
Avdelning
3
Avgörandedatum
2011-08-15
Rubrik
Straffvärdebedömning i narkotikamål avseende JWH-018.

Göteborgs tingsrätt

Åklagaren åtalade D.O. för grovt narkotikabrott med följande gärningsbeskrivning: D.O. har under tiden den 1 december 2010 – 11 februari 2011 i stor omfattning olovligen framställt narkotika avsedd för försäljning och missbruk. – D.O. har under nämnda tid i sin bostad i Göteborg framställt drogen s.k. spice, vilket i D.O:s fall rört sig om växtmaterial preparerat med den syntetiska cannabinoiden JWH-018, vilket är narkotika. – D.O. har under ovan nämnd tidsperiod sålt spice till kunder i Sverige via internet och via sin hemsida. Kunderna har via hemsidan beställt D.O:s spiceprodukt benämnd “escape” och betalat in pengar på D.O:s plusgirokonto. – Under ovan nämnd tidsperiod har D.O. framställt i vart fall 13 523 gram av sin produkt “escape”, innehållande JWH-018, som är narkotika. Han har av denna mängd överlåtit i vart fall 13 068 gram till sina internetkunder. – Den 11 februari 2011 har D.O. i sin bostad i Göteborg olovligen innehaft totalt 464 gram pulver innehållande det narkotikaklassade preparatet JWH-018 i syfte att tillverka ytterligare i vart fall 12 402 gram “escape”. Av nämnda mängd pulver har 23,45 gram vid analys visat sig innehålla så pass hög halt av det narkotikaklassade preparatet JWH-018 som 97,3 procent. – Brottet är grovt med hänsyn till att försäljningen bedrivits yrkesmässigt och i stor omfattning samt då innehavet avsett en särskilt stor mängd narkotika.

D.O. förnekade att han gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott men erkände narkotikabrott av normalgraden bestående i att han av oaktsamhet innehaft 154 gram JWH-018. Han uppgav bl.a. att han aldrig köpt JWH-018 utan att hans kinesiske säljare levererat fel produkt och att de medel som han beställt inte var narkotikaklassade.

Vittnet A.C., som arbetar som forensiker vid SKL och som gjort en beräkning av hur många påsar med spice som kan beredas av de cannabinoider (pulver) som analyserats, uppgav att beräkningen bygger på att halten JWH-018 i spiceprodukten uppgår till 0,5 procent.

Vittnet Johan Hartelius uppgav: Han är verksam vid Svenska Carnegie Institutet och arbetar sedan lång tid med farlighetsbedömningar av narkotika. Han har avgett ett 30-tal utlåtanden till domstol. I detta mål är dels spice, dels cannabinoider i form av pulver aktuellt. Spice är en ospecifik beteckning på rökbart växtmaterial med en tillsatt psykoaktiv substans i form av syntetiska cannabinoider. En del sådana cannabinoider är narkotikaklassade, en del är klassade som hälsofarliga varor och en del är inte klassade överhuvudtaget. JWH-018 blev narkotikaklassat den 15 september 2009. Spice har likställts med cannabis bl.a. eftersom produkten har liknande biverkningar och risker som cannabis. Eftersom spice inte funnits så länge är dock dokumentationen om drogen sämre. När det gäller farligheten av JWH-018 i pulverform finns det ingen praxis. Pulvret i sig är aktivt men det måste ha en bärare, dvs. något material som är rökbart. Det bör därför vara slutprodukten som räknas. JWH-018 kan troligen inte injiceras.

Tingsrätten (rådmannen Karin Jungerfelt samt nämndemännen Lennart Ekberg, Maj-Lis Mårtensson och Ingela Lilliebjörn) dömde den 8 juni 2011 D.O. enligt 1 § första stycket och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64) för grovt narkotikabrott till fängelse 5 år 6 månader. Tingsrätten ansåg att det var styrkt att D.O. framställt och överlåtit spiceprodukten “Escape” i den omfattning som åklagaren påstått, dvs. drygt 13,5 kg respektive drygt 13 kg. Tingsrätten fann vidare utrett att D.O. olovligen innehaft 464 gram pulver innehållande JHW-018.

Tingsrätten anförde vidare: Frågan är då hur denna typ av narkotika ska farlighetsbedömas. Vid bedömningen av farligheten av nya preparat bör försiktighet iakttas. När det gäller spice anser tingsrätten mot bakgrund av utredningen i målet, bl.a. Åklagarmyndighetens RättsPM 2009:9, att denna produkt bör jämställas med cannabis. Det går däremot enligt tingsrättens mening inte att av föreliggande utredningsmaterial dra några mer vittgående slutsatser än att JWH-018 även i pulverform får anses jämställd med cannabis. Tingsrätten utgår därför i sin bedömning från att JWH-018 är att jämställa med cannabis oavsett om det föreligger i pulverform eller ingående i spice. Att det av pulvret med JWH-018 skulle kunna framställas en till en väsentligt större mängd färdig spiceprodukt bör enligt tingsrätten inte föranleda någon annan bedömning. – Brottet är på grund av de skäl som åklagaren har anfört att bedöma som grovt brott.

Efter att ha redovisat vad som framkommit genom inhämtade yttranden beträffande D.O. uttalade tingsrätten i påföljdsdelen: Det brott som D.O. har gjort sig skyldig till har ett mycket högt straffvärde. Om hänsyn vid straffmätningen tas endast till den mängd narkotika som tingsrätten funnit D.O. skyldig till att ha hanterat skulle detta föranleda ett fängelsestraff på något understigande 5 år. Försvårande i detta fall är dock att D.O. har bedrivit en omfattande tillverkning och affärsverksamhet avseende sin spiceprodukt. Han har enligt tingsrättens bedömning marknadsfört den mot en yngre kundkrets samt enligt egen uppgift varit beredd att ge rabatter till den som köper stora mängder. Han har också låtit flera personer testa produkten utan närmare kännedom om dess effekter för att därigenom få marknadsföring. Tingsrätten anser därför sammantaget att fängelsestraffets längd bör bestämmas till 5 år 6 månader.

Hovrätten för Västra Sverige

Såväl åklagaren som D.O. överklagade tingsrättens dom. Åklagaren yrkade bl.a. att hovrätten skulle döma D.O. till ett längre fängelsestraff än det som tingsrätten dömt ut. D.O. yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet, i andra hand döma honom för vårdslöshet med narkotika.

Hovrätten (hovrättsråden Bengt von Reis och Ola Zetterquist, lagmannen Helena von Braun samt nämndemännen Göran Eksberg och Birgitta Jarl Wogenius) meddelade dom den 15 augusti 2011. Hovrätten ändrade tingsrättens dom när det gällde påföljden och bestämde fängelsestraffets längd till 6 år 6 månader.

Hovrätten fann liksom tingsrätten att D.O. hade framställt och överlåtit sin spiceprodukt “Escape” på sätt och i den omfattning som åklagaren hade påstått. Hovrätten ansåg sig dock inte kunna bortse från D.O:s invändning att inte alla leveranser från den kinesiske säljaren hade innehållit det narkotikaklassade medlet JWH-018. Enligt hovrätten var det emellertid ställt utom rimligt tvivel att samtliga D.O:s produkter när det gällde leveranser från ett visst datum, dvs. drygt elva kilo spice, hade innehållit JWH-018. Hovrätten delade vidare tingsrättens uppfattning att det aktuella spicepreparatet ska jämställas med cannabis vad gäller farlighet och straffvärde.

Därefter anförde hovrätten: En särskild fråga är hur man ska se på innehavet av pulvret om 464 gram. Hovrätten gör därvid följande överväganden. Av det utredningsmaterial som åklagaren presenterat framgår att den mängd pulver med den renhetsgrad som D.O. innehaft kan jämställas med 23-39 kg cannabis (enligt Jonas Hartelius) respektive 17,3 kg spice (enligt SKL). Med hänsyn till detta finns således skäl att se betydligt allvarligare på innehav av pulver med JWH-018 än innehav av växtberedning med JWH-018, t.ex. spice. D.O. har i förhör uppgett att han tänkte fortsätta sin verksamhet i vart fall fram till sommaren 2011. Han har inte heller sagt sig inneha pulvret i något annat syfte än kommersiellt. Syftet med innehavet av detta pulver – som enligt Jonas Hartelius uppgifter knappast går att konsumera i ren form – får således antas ha varit att använda det i produktionen av Escape. Vad gäller straffvärdet jämställer hovrätten därför D.O:s innehav av pulvret med ett innehav av den färdiga mängd Escape som hade kunnat färdigställas, dvs. i vart fall 17,3 kg.

Med hänsyn taget till den mängd spice innehållande JWH-018 som D.O., enligt vad hovrätten funnit klarlagt, framställt och försålt, dvs. elva kilo, samt till innehavet av pulvret om 464 gram JWH 018 finner hovrätten att båda brotten på de skäl åklagaren angett är att bedöma som grova narkotikabrott. Straffvärdet är med hänsyn till den affärsmässiga tillverkningen högre än vad som hade varit fallet vid ett sedvanligt innehav. Hovrätten anser därför att fängelsestraffets längd bör bestämmas till 6 år 6 månader.

Hovrättens dom meddelad: den 15 augusti 2011.

Mål nr: B 3131-11.