Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2011:63

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2011:63
Målnummer
ÖÄ2882-11
Avdelning
4
Avgörandedatum
2011-10-12
Rubrik
Är Försäkringskassan behörig att ansöka om verkställighet av ett av norsk administrativ myndighet fattat beslut om underhållsbidrag?
Lagrum
•  31 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd
•  19 kap. 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 § och 29 § socialförsäkringsbalken (2010:110)

Försäkringskassan ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet av ett beslut (vedtak) av norsk administrativ myndighet (Tromsö Trygdekontor) i september 2000, enligt vilket H.L. var skyldig att betala underhållsbidrag till sina två barn Yo.L. och Ya.L. Som grund för Försäkringskassans rätt att träda i barnens ställe som sökande åberopade kassan ett beslut av den 6 september 2002 att utge underhållsstöd till barnen. Kronofogdemyndigheten avslog den 29 november 2010 Försäkringskassans ansökan. Försäkringskassan överklagade beslutet till Göteborgs tingsrätt. I beslut den 17 mars 2011 (mål Ä 19380-10) förklarade tingsrätten att hinder mot verkställighet inte förelåg.

H.L. överklagade till Hovrätten för Västra Sverige som den 11 april 2011 (mål ÖÄ 1940-11) beslutade att inte meddela prövningstillstånd varefter han överklagade till Högsta domstolen, som i beslut den 7 juni 2011 (mål Ö 2179-11) ändrade hovrättens beslut och meddelade tillstånd till ärendets prövning i hovrätten.

Som skäl för beslutet anförde Högsta domstolen följande.

Enligt 31 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd inträder Försäkringskassan i barnets rätt till fastställt underhållsbidrag till den del det svarar mot utbetalt underhållsstöd, under förutsättning att den bidragsskyldige “är bosatt utomlands” eller att denne från utlandet har viss typ av inkomst som inte kan tas i anspråk enligt 7 kap. utsökningsbalken. Lagen om underhållsstöd är numera upphävd. Bestämmelser om underhållsstöd när den bidragsskyldige bor utomlands eller har viss typ av inkomst från utlandet finns numera intagna i 19 kap. 28-33 §§ socialförsäkringsbalken. Enligt förarbetena har införandet av socialförsäkringsbalken i dessa delar inte inneburit någon förändring av gällande rätt (jfr prop. 2008/09:200 s. 347).

I ärendet aktualiseras bl.a. frågan om uttrycket “är bosatt utomlands” innebär att Försäkringskassan inträder i barnets rätt till underhållsbidrag enbart för tid som den bidragsskyldige har bott utomlands, eller om Försäkringskassans rätt även gäller underhållsbidrag som förfaller till betalning efter det att den underhållsskyldige har bosatt sig i Sverige. Frågan har inte getts något tydligt svar i lagmotiven (se prop. 1995/96:208 s.70 och 97). Den har inte heller behandlats i rättspraxis eller i den juridiska litteraturen. Redan av den anledningen får det anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.

Hovrätten för Västra Sverige

Med anledning av Högsta domstolens beslut bereddes parterna tillfälle att komma in med yttranden. Försäkringskassan yttrade sig och motsatte sig ändring av Göteborgs tingsrätts beslut. H. L. hördes inte av.

Hovrätten (hovrättslagmannen Hans Frennered samt rådmännen Kent Jönsson och Ola Olsson, referent) anförde i beslut den 12 oktober 2011 följande.

Frågan i målet gäller om Försäkringskassan, som har betalat underhållsstöd till barnen, med stöd av 31 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd, kan – beträffande de aktuella underhållsbidragen – inträda i barnens rätt gentemot H.L.

I lagmotiven till paragrafen anges att, om Försäkringskassan en gång trätt in i barnets rätt till underhållsbidrag för viss tid då den bidragsskyldige var bosatt utomlands, kvarstår rätten för den tiden (hovrättens kursivering) även om den bidragsskyldige flyttar till Sverige (se prop. 1995/96:208 s. 97). Motsvarande reglering i den numera gällande socialförsäkringsbalken (19 kap. 28 och 29 §§) är oförändrad. Att döma av formuleringen “för den tiden” ligger det närmast till hands att anta att rätten för Försäkringskassan att inträda i barnets rätt kvarstår i fråga om underhållsbidrag som har förfallit till betalning under tiden som den bidragsskyldige var bosatt utomlands men inte när det gäller underhållsbidrag som förfallit till betalning efter det att den bidragsskyldige bosatt sig i Sverige. I samma riktning talar att det beträffande underhållsstöd finns andra bestämmelser (numera 19 kap. 2-27 §§ socialförsäkringsbalken) om hur den bidragsskyldiges betalningsskyldighet mot Försäkringskassan bestäms när det gäller utbetalat underhållsstöd när den bidragsskyldige bor i Sverige och inte får lön från utlandet.

Den sökta verkställigheten synes för Yo.L. avse underhållsbidrag för tiden februari 2004-februari 2005 och för Ya.L. för tiden januari 2005-augusti 2006.

På grund av vad som nu anförts blir hovrättens slutsats att hinder mot den sökta verkställigheten föreligger endast beträffande underhållsbidrag som förfallit till betalning efter det att H.L. bosatte sig i Sverige. Av utredningen framgår inte när detta skedde.

Ärendet ska därför visas åter till Kronofogdemyndigheten för ytterligare utredning, varefter Kronofogdemyndigheten har att, i enlighet med de principer som hovrätten angett i det föregående, pröva Försäkringskassans ansökan om verkställighet.

Hovrätten undanröjer tingsrättens och Kronofogdemyndighetens beslut och visar ärendet åter till Kronofogdemyndigheten för ny handläggning.

Hovrättens beslut meddelat: den 12 oktober 2011.

Mål nr: ÖÄ 2882-11.

Lagrum: 31 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd; 19 kap. 2-29 §§ socialförsäkringsbalken.

Litteratur: Prop. 1995/96:208 s. 97.