Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2011:71

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2011:71
Målnummer
B3623-10
Avgörandedatum
2010-12-10
Rubrik
Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska referat.
Lagrum
3 kap. 1 §, 2 § och 11 § samt 29 kap. 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 § och 7 § brottsbalken (1962:700)

Brott: Mord, försök till grov våldtäkt och stöld

Fängelse: 16 år

Tingsrätten: För mord är stadgat fängelse lägst 10 år och högst 18 år eller på livstid. För tiden före den 1 juli 2009 var straffskalan fängelse 10 år eller på livstid. Syftet med den utvidgade straffskalan var att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning för mord och en höjd straffnivå för de fall som inte föranleder fängelse på livstid. I propositionen 2008/09:118 har anförts att omständigheter som bör tala i skärpande riktning är t.ex. att brottet har föregåtts av noggrann planering eller har präglats av särskild förslagenhet, brottet har syftat till att främja eller dölja annan brottslighet eller gärningen har varit särskilt hänsynslös genom att den medfört ett svårt lidande för brottsoffret. I mildrande riktning bör tala t.ex. att händelseförloppet har varit hastigt och att den tilltalade har haft svårt att besinna sig eller att brottet har föregåtts av ett kraftigt provocerande beteende. Även andra omständigheter kan tala i skärpande eller mildrande riktning. Det har också uttalats att fängelse på livstid bör förbehållas de allvarligaste fallen. Vidare har sagts att i flertalet fall av mord bör ett tidsbestämt straff vara tillräckligt och att i ju högre grad föreliggande omständigheter talar i skärpande riktning, desto högre i straffskalan för det tidsbestämda straffet bör domstolen bestämma straffet. Minimistraffet fängelse 10 år bör väljas i de fall omständigheterna anses vara förmildrande utan att gärningen är att bedöma som dråp.

De närmare omständigheterna kring hur det gick till när T dödades är som tidigare påpekats inte kända. En slutsats som kan dras av utredningen är att våldet har varit mycket kraftigt. Det har inte framkommit någon omständighet som tyder på att brottet har föregåtts av någon planering från H:s sida och det har inte heller utförts med särskild förslagenhet. Om gärningen har medfört svårt lidande har inte utredningen gett något svar på. Däremot är det utrett att dödandet haft samband med annan allvarlig brottslighet. Den enda förmildrande omständigheten är att händelseförloppet måste ha varit relativt hastigt.

Vid en helhetsbedömning av de omständigheter som är kända kring brottet har tingsrätten kommit fram till att denna gärning inte kan anses höra till de allvarligaste fallen. Straffet ska därför tidsbestämmas. Det sammanlagda straffvärdet för mordet och de två fallen av försök till grov våldtäkt uppgår enligt tingsrättens mening till 16 år.

Hovrätten: Genom utredningen är det visat att sträckan från H:s port fram till den plats där T överfölls är helt kort och att siktförhållandena där var goda. Det är därför helt uteslutet att H, om han hörde glas krossas och gick mot ljudet, skulle ha kunnat undgå att se en person som angrep T. H:s uppgift om att han fann T helt påklädd stämmer inte heller överens med övrig utredning. Också hans uppgifter i övrigt måste anses motbevisade.

Vid sådant förhållande och med hänsyn till den korta tid under vilken angreppet mot T kan ha gjorts, kan fyndet av hennes blod på H:s sko knappast förklaras på annat sätt än att han var angriparen. Betydelse måste också ges det faktum att det trots den omfångsrika utredningen saknas uppgift om någon annan tänkbar gärningsman, låt vara att det funnits spår från en annan person på flaskhalsen och DNA från en annan person på T:s kropp. Påståendet att det var H som attackerade T får ytterligare stöd av att han bevisats vara skyldig till ett i det närmaste identiskt överfall endast tio dagar tidigare. Sammanfattningsvis är det genom utredningen i målet ställt utom rimligt tvivel att det är H som är gärningsman.

Det våld H utövat har varit så kraftigt att T avlidit till följd av det. Såsom tingsrätten funnit måste H ha insett att det fanns en hög risk för att T skulle avlida av våldet och har han varit likgiltig till den effekten av handlingarna. Han har således uppsåtligen berövat T livet. Brottet kan inte anses som mindre grovt. H ska alltså dömas för mord. H har enligt vad utredningen utvisar i samband med våldsutövningen dragit ner T:s kläder på underkroppen i enlighet med vad åklagarna hävdat. Enligt hovrättens bedömning kan hans avsikt i det skedet inte ha varit någon annan än att tvinga henne till samlag. H:s våldtäktsförsök bör dock ses som ett led i det uppsåtliga dödandet av T och ska konsumeras av mordet. (Beträffande brottslighetskonkurrens, se bl.a. Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 492 ff. samt Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 430 ff. och Straffrättens gärningslära, s. 180 och 219.)

Vid en samlad bedömning av omständigheterna anser hovrätten att straffvärdet för brottet mot T motsvarar fängelse i 14 år. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar fängelse i 16 år. Fängelsestraffets längd ska bestämmas i enlighet härmed.