Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2011:82

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2011:82
Målnummer
B3014-11
Avgörandedatum
2011-08-01
Rubrik
Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska referat.
Lagrum
3 kap. 1 §, 2 § och 11 § samt 29 kap. 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 § och 7 § brottsbalken (1962:700)

Brott: Mord

Fängelse: 16 år

Tingsrätten: Med hänsyn till gärningarnas straffvärde ska Y dömas till fängelse. För mord är föreskrivet fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Genom en lagändring (2009:396) ändrades straffskalan för mord så att straffet på viss tids fängelse utvidgades att vara lägst tio och högst arton år. I förarbetena angavs att syftet med lagändringen var att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning för mord och en höjd straffnivå för det tidsbestämda straffet för mord. Det framhölls att det behövdes en straffskala som möjliggjorde en mer nyanserad bedömning än vad som dittills hade varit möjlig med beaktande av alla de omständigheter som framkommer i fråga om mord.

Målsäganden (M) var uppenbarligen kraftigt berusad när hon överfölls av Y. Utredningen har visat att hon hade mer än 1,7 promille alkohol i blodet vid det aktuella tillfället. Det är sannolikt att M på grund av sin berusning var i det närmaste försvarslös när Y attackerade henne. Att M var så berusad måste ha stått klart för Y efter hans kontakter med henne under spårvagnsfärden där M hade somnat. Till detta kommer att det som ett led i dödandet av M ingick ett våldtäktsförsök. Vidare ska beaktas att, även om den exakta längden på övergreppet på M inte har kunnat fastställas, det av vittnesbevisningen och av övrig utredning framgår att det inte har varit fråga om ett kortvarigt förlopp. I M:s trosor hittades avföring. Det är lätt att föreställa sig att M kände en mycket stark fruktan för vad T skulle göra. Till detta kommer att M enligt vad läkaren har berättat med stor sannolikhet var i livet när T släpade henne från brottsplatsen till fyndplatsen som ligger 10-20 meter därifrån. Slutligen ska vägas in hur Y skaffade undan och gömde M:s kropp i stenröset.

Sammantaget leder de redovisade omständigheterna till att straffvärdet för det brott som Y har begått mot M motsvarar det högsta tidsbestämda straffet för mord, dvs. fängelse i 18 år. Vid bedömningen av straffvärdet för gärningen har i skärpande riktning beaktats bestämmelsen i 29 kap. 1 § andra stycket brottsbalken, enligt vilken det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv.

Hovrätten: Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det genom utredningen är styrkt att T uppsåtligen berövat M livet på det sätt som åklagaren påstått. Gärningen ska bedömas som mord. Vad gäller våldtäktsdelen av åtalet ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedömning att det inte är visat mer än att T gjort sig skyldig till försök till våldtäkt, vilket brott dock bör ses som ett led i det uppsåtliga dödandet och därför konsumeras av mordet.

Enligt hovrättens uppfattning ligger straffvärdet för det aktuella brottet på den övre delen av den tidsbestämda straffskalan för mord. Men hänsyn till det höga straffvärdet ska påföljden bestämmas till fängelse.

När det gäller frågan om utvisning har åklagaren hänvisat till ett i hovrätten ingivet tilläggsprotokoll av vilket framgår att Y:s hustru och barn för närvarande befinner sig i ett land utanför Europa. Enligt protokollet har Y:s hustru till ansvarig socialsekreterare uttalat att hon lämnade Sverige på grund av oro för att någon ska hämnas på henne eller hennes familj, men att hennes avsikt är att på sikt flytta tillbaka. Y har uppgett att hans hustru är uppvuxen i Sverige och har sin anhöriga här samt att hennes och barnens vistelse utomlands endast är tillfällig på grund av den hotbild som finns.

Hovrätten gör samma bedömning i utvisningsfrågan som tingsrätten. Det men som utvisningen medför för Y ska som tingsrätten anfört beaktas vid straffmätningen. Vid en samlad bedömning av omständigheterna anser hovrätten att fängelsestraffets längd ska bestämmas till 16 år.