Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1993:117

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1993:117
Målnummer
B1120-92
Avgörandedatum
1993-02-15
Rubrik
En person har på ett varuhus försökt tillgripa en kavaj, värd 598 kr, och därvid i ett provrum med sax försökt ta bort larmanordningen. Tillgreppsförsöket har med hänsyn till tillvägagångssättet bedömts som försök till stöld.
Lagrum
8 kap. 1 § och 12 § samt 23 kap. 1 § brottsbalken
Rättsfall
RH 1986:6

Åklagaren yrkade ansvar å L.O. för försök till stöld under påstående att hon på ett varuhus försökt att stjäla en kavaj värd 598 kr och att brottet inte fullbordats p.g.a. upptäckt.

L.O. förnekade brott.

Som vittne hördes Anette R. som tjänstgjort på varuhuset vid tillfället. Lunds tingsrätt (1992-09-24, rådmannen Knut Norrman samt nämndemännen Hanna Annmo, Ossian Greko och Birgit Ödvall) ogillade åtalet och anförde följande i sina domskäl.

Följande är ostridigt. L.O. har i varuhuset valt ut fyra plagg och tagit dem med sig in i en provhytt. Hon har där tagit fram en sax – som hon haft med sig till affären – och med saxen försökt bända bort larmbrickan från en kavaj. Därvid har hon skadat plagget. En expedit, A.R., har fattat misstankar varför hon öppnat dörren till provhytten och frågat L.O. vad hon hade för sig.

L.O. har uppgett: När hon befann sig i butiken erinrade hon sig att hon inför en väninna påstått att hon skulle "våga stjäla" och slagit vad med henne om detta. Hon beslöt att tillgripa en kavaj. Hon tog med sig kavajen och flera andra plagg in i provhytten. Hon försökte bända bort larmbrickan från kavajen med en nagelsax. Det lyckades inte och tyget i plagget gick sönder. Efter en stunds sysslande med larmbrickan besinnade hon sig och bestämde sig för att avstå från kavajen. Hon lade ifrån sig saxen och kavajen. Just då öppnades hyttdörren av expediten.

A.R. har uppgett: Hon såg genom en dörrspringa L.O. bända på larmbrickan. Omedelbart därefter öppnade hon dörren till provhytten och ertappade L.O., som alltjämt arbetade med saxen på plagget.

Tingsrätten finner det genom L.O:s egen berättelse och genom vittnesmålet vara utrett att L.O. försökt tillgripa kavajen. Med hänsyn till vittnets iakttagelser kan inget avseende fästas vid L.O:s påstående att hon självmant skulle ha avbrutit tillgreppsförsöket. I stället måste det hållas för visst att brottet avbrutits därigenom att vittnet ertappat L.O. Om brottet fullbordats hade det enligt tingsrättens bedömning varit att rubricera som snatteri. Försök till sådant brott är inte straffbart. Åtalet skall därför ogillas.

Åklagaren fullföljde talan och yrkade bifall till åtalet. L.O. bestred ändring.

I hovrätten hördes L.O. och A.R. på nytt och berättade i enlighet med vad som står antecknat i tingsrättens dom, dock med följande ändringar och tillägg.

L.O.: Den aktuella dagen reste hon från Eslöv till Lund för att se på kläder. Hon hade med sig tillräckligt med pengar för att kunna göra inköp. Inne i butiken fick hon syn på kläder som föll henne i smaken. Det var kavaj, byxor och kjol, kavajen i två olika storlekar, som hon tog med in i provrummet. När hon befann sig där inne kom hon att tänka på det vad hon långt tidigare slagit med en väninna om att hon skulle våga stjäla. Med en 7-8 cm lång nagel- eller sysax, som hon alltid bär på sig, försökte hon bända bort en larmbricka på den kavaj som passade henne bäst. Hon höll på att lägga ner kavajen när A.R. kom in. Att kavajen skadats fick hon reda på efteråt av A.R.

A.R.: Det var två flickor som varit i ett provrum som sade till henne att det i provrummet intill det de använt fanns någon som försökte ta bort ett larm. Hon begav sig till provrummen och såg genom en dörrspringa, som är mera än en centimeter bred, att L.O. satt och med något verktyg försökte ta bort en larmbricka från ett plagg. När hon öppnade dörren till provrummet blev L.O. förskräckt och reste sig upp. Hon uppfattade det inte som att L.O. höll på att lägga plagget ifrån sig när hon kom in.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1993-02-15, hovrättslagmannen Trygve Hellners, hovrättsråden Ingvar Pering och Roger Bergforsen, referent, samt nämndemännen Bess Johansson och Mårten Hansson) dömde L.O. för försök till stöld enligt 8 kap. 1 § och 12 § samt 23 kap. 1 § brottsbalken till villkorlig dom jämte 40 dagsböter. Hovrätten anförde som domskäl följande.

Lika med tingsrätten finner hovrätten det utrett att L.O. försökt tillgripa kavajen och att hon inte självmant avbrutit försöket.

Med hänsyn enbart till kavajens värde, 598 kr, hade fullbordat brott varit att anse som snatteri. Som tingsrätten angett är försök till snatteri inte straffbart. För straffrihet fordras emellertid också att fullbordat brott med hänsyn även till övriga omständigheter skulle anses som ringa.

Det är utrett att L.O. i skydd av ett av butiksinnehavaren upplåtet provrum med en sax försökt avlägsna en larmbricka, som anbringats på en kavaj för att skydda den mot tillgrepp. Ett sådant tillvägagångssätt är så förslaget att fullbordat tillgrepp bör bedömas som svårare brott än snatteri. L.O. skall därför ådömas ansvar för försök till stöld.

Målnummer B 1120/92