Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1993:154

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1993:154
Målnummer
Ö1301-93
Avgörandedatum
1993-08-30
Rubrik
Sedan käranden i stämningsansökan bl.a. yrkat jämkning av testamente för laglotts utfående utan att ange på vilket sätt jämkningen skulle ske, har ansökningen avvisats, då den ansetts så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kunnat läggas till grund för en rättegång.
Lagrum
42 kap. 4 § rättegångsbalken

.L. ingav till Ystads tingsrätt en stämningsansökan gentemot B.N. i vilken hon yrkade "ogiltigförklaring av testamente enligt Ärvdabalkens 13:e kapitel". I andra hand yrkade hon "jämkning av testamente för laglotts utfående". I stämningsansökan uppgavs vidare att yrkandet avsåg ett testamente efter I.N. Testamentet bifogades, och av det framgick att I.N. testamenterat all sin kvarlåtenskap till sin son B.N.

Tingsrätten förelade L.L. att inom tio dagar dels precisera hur testamentet skulle jämkas, dels ange den närmare grunden för yrkandena. Vidare förelades L.L. att ange sitt släktskap med I.N. L.L. efterkom ej föreläggandet.

Ystads tingsrätt (1993-07-02, rådmannen Björn Molin) avvisade stämningsansökan med motiveringen att ansökningen var så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kunde läggas till grund för en rättegång.

L.L. anförde besvär och yrkade att hovrätten skulle undanröja avvisningsbeslutet och återförvisa målet till tingsrätten.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1993-08-30, hovrättslagmannen Trygve Hellners, hovrättsrådet Agneta Ohlsson och hovrättsassessorn Katarina Adolfson, referent) lämnade besvären utan bifall. I motiveringen anförde hovrätten följande.

L.L. har inte påstått att hon haft laga förfall för sin underlåtenhet att följa tingsrättens föreläggande. Hon har inte heller inom den utsatta tiden anmält att hon ej fått tillräckligt rådrum för att komplettera stämningsansökningen. Fråga är då om ansökningen är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång. Härvidlag är följande att beakta.

Stämningsansökningen upptar två yrkanden. I första hand yrkas "ogiltigförklaring av testamente enligt Ärvdabalkens 13:e kapitel". I andra hand yrkas "jämkning av testamentet för laglotts utfående". Några närmare grunder för yrkandena har inte angetts, utan ansökningen innehåller därutöver endast vissa uppgifter om testator. Till ansökningen har fogats en kopia av testamentet.

Vad gäller förstahandsyrkandet utgör avsaknaden av grund en allvarlig brist i ansökningen. En allmän hänvisning till ärvdabalkens regler om testamentes ogiltighet innefattar inte ett tillräckligt underlag för en rättegång. Tingsrättens avvisningsbeslut i denna del bör därför stå fast.

Beträffande andrahandsyrkandet bör framhållas att man vid denna typ av talan ej kan uppnå den jämkning man önskar utan att närmare ange på vilket sätt jämkningen skall gå till. En dom på utgivande av egendom kan sålunda inte meddelas utan att det i rättegången klargjorts vilken egendom som avses (jfr även 44 kap. 8 § rättegångsbalken). Ansökningen i nu förevarande del är med hänsyn till det anförda så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång. Tingsrättens avvisningsbeslut bör därför stå fast även i denna del.

Målnummer Ö 1301/93