Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1993:50

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1993:50
Målnummer
B689-92
Avgörandedatum
1992-09-25
Rubrik
Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ringa brott och påföljden har bestämts till dagsböter.
Lagrum
•  1 § första stycket och 8 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
•  23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)

Åklagaren yrkade vid Ystads tingsrätt ansvar på Z.R. för försök till varusmuggling enligt följande gärningsbeskrivning: R. har den 7 januari 1992 i Ystad försökt att utan att ge det tillkänna hos tullmyndigheten uppsåtligen till riket införa en tårgasspray för vilken införselförbud förelåg.

Tingsrätten avgjorde målet i Z.R:s utevaro. Han hade under förundersökningen erkänt att han försökt föra in tårgassprayen.

Ystads tingsrätt (1992-05-12, tingsnotarien Christina Åkerhed samt nämndemännen Gerhard Andersson, Kerstin Sällström och Åke Johansson) dömde Z.R. enligt 1 § 1 st och 8 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling samt 23 kap. 1 § brottsbalken till 40 dagsböter å 30 kr.

Z.R. vädjade mot domen och yrkade hovrätten skulle "annullera straffet" eller sätta ned böterna.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1992-09-25, hovrättsråden Björn Eilard och Agneta Ohlsson, referent, samt adjungerade ledamoten rådmannen Anders Nilsson) fastställde tingsrättens domslut.

Hovrätten yttrade i sina domskäl: Z.R. har erkänt att han medförde en tub tårgasspray när han skulle resa in i Sverige. Vad han anfört om att han inte kände till att det var förbjudet att föra in tårgas i Sverige är inte av beskaffenhet att fritaga honom från ansvar för försök till varusmuggling.

Anledning att ändra det av tingsrätten bestämda straffet föreligger inte. Målnummer B 689/92