Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1994:142

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1994:142
Målnummer
B1327-93
Avgörandedatum
1994-02-17
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 2 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: A-L.L. har under tiden september 1989 till den 17 maj 1991 innehaft den registrerade firman Paams Konfektyr och Video. P.L., make till A-L.L., är den som under hela perioden handhaft driften av rörelsen samt ombesörjt bokföring och andra kamerala uppgifter i firman. A-L.L. försattes sistnämnda datum i konkurs vid Lunds tingsrätt. Bristen i konkursen uppgick till 230 815 kr 85 öre. – P.L. har uppsåtligen under ovannämnda period åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att helt underlåta att bokföra affärshändelser. Sålunda har det saknats såväl kassabok som dagbok, varvid de löpande affärshändelserna inte numrerats. På grund härav har rörelsens förlopp inte kunnat bedömas.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: villkorlig dom jämte 70 dagsböter.

Skäl: Brottslighetens art talar för att påföljden skall bestämmas till fängelse. P.L:s rörelse, som inte bedrivits på heltid, har dock haft en blygsam omfattning. (anm: omsättning 500 000-600 000 kr under tidsperioden). Några anställda har inte funnits. Det kan inte antas att P.L:s underlåtenhet att föra böcker syftat till att undandra skatt eller annars utgjort led i en planerad ekonomisk brottslighet. P.L. är vidare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. På grund av det anförda finner hovrätten att särskilda skäl får anses föreligga för att bestämma påföljden till villkorlig dom i förening med ett bötesstraff.