Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1994:151

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1994:151
Målnummer
B1342-93
Avgörandedatum
1994-05-03
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 11 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärningar: 1. H. & W. Fastighets AB har i Malmö bedrivit verksamhet inom byggnadsbranschen. För tiden från den 1 maj 1989 och fram till och med den 30 december 1990, då bolaget försattes i konkurs, har grundbok eller huvudbok ej upprättats varjämte verifikationerna inte varit ordnade och dessutom saknas i viss utsträckning. För den angivna tiden kan därför rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning ej i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. – U.H. har under hela tiden varit ledamot av bolagets styrelse. Det har ålegat honom att kontrollera att bokföringsskyldigheten fullgjordes. Genom att underlåta detta har U.H. av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet.

2. H. & W. Byggnad och Montage AB har i Malmö bedrivit verksamhet inom byggnadsbranschen. Från och med den 1 juli 1989 och fram till den 13 augusti 1990, då bolaget försattes i konkurs, har grundbok eller huvudbok inte förts varjämte verifikationerna inte heller varit ordnade eller till och med saknas i viss utsträckning. För den angivna tiden kan därför rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning ej i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. – U.H. har såsom ledamot av bolagets styrelse haft skyldighet att kontrollera om bokföringsskyldigheten fullgjordes. Genom att underlåta detta har U.H. av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten.

Rubricering: 1. bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

2. bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: villkorlig dom.