Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1994:152

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1994:152
Målnummer
B68-94
Avgörandedatum
1994-05-17
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 12 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: S.L. var verkställande direktör och styrelseledamot i Fogprojektering S.L:s Aktiebolag. Han ägde dessutom samtliga aktier i bolaget. Bolaget vilket hade sitt säte i Helsingborg och vars räkenskapsår var den 1 juli – den 30 juni försattes i konkurs den 28 oktober 1991. Bristen i konkursboet uppgick till omkring 870 000 kr. – S.L. var ansvarig för att den bolaget åliggande bokföringsskyldigheten fullgjordes. Under tiden den 1 juli 1988 – den 28 oktober 1991 brast han emellertid i denna skyldighet genom att upprätta dag- och huvudbokföring för räkenskapsåren 1988, 1989-1990 och 1990-1991 först långt i efterhand – långt efter respektive räkenskapsårs utgång – och genom att inte upprätta någon bokföring överhuvudtaget för tiden den 1 juli – den 28 oktober 1991 . Till följd härav kunde rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: fängelse en månad (avser även brott mot aktiebolagslagen).

Skäl: S.L. har under drygt tre år underlåtit att fortlöpande fullgöra den bolaget åliggande bokföringsskyldigheten och först lång tid efter räkenskapsårens utgång låtit rekonstruera bokföringen för dessa räkenskapsperioder. Härigenom har han på sådant sätt allvarligt åsidosatt de viktiga intressen som från såväl allmän som enskild synpunkt uppbär bokföringsplikten att annan påföljd än fängelse inte bör följa på brotten.