Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1994:63

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1994:63
Målnummer
Ö748-94
Avdelning
5
Avgörandedatum
1994-07-04
Rubrik
Ena parten i ett agentavtal har ansökt om stämning på motparten vid allmän domstol med betalningsyrkande. Fråga om rättegångshinder i form av skiljeklausul vid genstämning från motparten.
Lagrum
10 kap. 18 § och 14 kap. 3 § rättegångsbalken
Rättsfall
•  NJA 1964 s. 2
•  NJA 1972 s. 458
•  RH 1985:51

Kalasföretaget Säljprofilen AB väckte talan vid Malmö tingsrätt med yrkande om förpliktande för A.N. med angiven firma att till bolaget utge 228 203 kr jämte ränta avseende betalning för levererade varor. A.N. bestred bolagets talan under åberopande av motfordran om 300 000 kr och ansökte om genstämning på bolaget med yrkande om förpliktande för bolaget att utge detta belopp jämte ränta. Som grund för sin talan gjorde A.N. gällande att bolaget brutit mellan parterna gällande agentavtal och därigenom orsakat honom skada motsvarande sistnämnda belopp.

Sedan bolaget hade delgivits genstämningen gjorde det invändning om rättegångshinder beträffande genkäromålet och yrkade att A.N:s talan skulle avvisas. Till stöd för avvisningsyrkandet åberopade bolaget en i agentavtalet intagen klausul om att tvist med anledning av avtalet skall avgöras genom skiljedom.

A.N. bestred avvisningsyrkandet.

Malmö tingsrätt (1994-04-28, hovrättsassessorn Gun Rydin-Wennborg) avvisade den av A.N. genstämningsvis förda talan med följande motivering: På grund av den i agentavtalet intagna skiljeklausulen finner tingsrätten sig obehörig att uppta genkäromålet till prövning.

A.N. överklagade och yrkade att hovrätten skulle undanröja avvisningsbeslutet och visa målet åter till tingsrätten för handläggning.

Som grund för besvären gjorde A.N. gällande att bolaget genom att ansöka om stämning vid tingsrätten måste ha accepterat att skiljeförfarande inte skulle tillämpas mellan parterna.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1994-07-04, hovrättslagmannen Olle Ekstedt samt hovrättsråden Lennart Frii och Jan E Ohlsson, referent) lämnade besvären utan bifall. I sina skäl uttalade hovrätten:

Av utredningen i målet framgår att parterna träffat ett agentavtal i vilket är intaget en bestämmelse att tvist med anledning av avtalet skall avgöras genom skiljedom. Den omständigheten att bolaget väckt talan vid tingsrätten med yrkande om betalning för levererade varor medför inte att bolaget betagits möjligheten att göra skiljeklausulen gällande beträffande en talan rörande en annan tvist i anledning av agentavtalet.

Målnummer Ö 748/94