Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1994:94

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1994:94
Målnummer
B526-94
Avdelning
3
Avgörandedatum
1994-09-15
Rubrik
Åsidosättande av villkor för miljöfarlig verksamhet har ansetts som ringa brott och ej föranlett straffansvar.
Lagrum
•  10 §, 18 § och 45 § 1 st. 3 p. miljöskyddslagen (1969:387)
•  3 § miljöskyddsförordningen (1989:364) och p. 31.06.01 i bilagan till förordningen
Rättsfall
RH 1989:58

Regionåklagaren i Malmö yrkade vid Helsingborgs tingsrätt ansvar å L.P. för brott mot miljöskyddslagen enligt följande gärningsbeskrivning: Magnihills gård AB i Mörarp har enligt beslut 1988-06-30 av koncessionsnämnden tillstånd enligt miljöskyddslagen till beredning av grönsaker m.m. Som villkorspunkt 2 har föreskrivits att processavloppsvattnet skall avledas till och behandlas i kommunens avloppsreningsverk. Under några dagar i maj 1993 har processavloppsvattnet använts för bevattning av betesmarker. L.P. är i egenskap av driftschef och ansvarig för miljöfrågorna inom Magnihill AB ansvarig för att föreskrivet villkor sålunda uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatts. – L.P. vitsordade att han av oaktsamhet begått den åtalade gärningen men bestred ansvar, eftersom han hävdade att gärningen var att bedöma som ringa. Närmare hörd uppgav L.P. följande. År 1991 och år 1992 hade man haft tillstånd att bevattna på det sätt som anges i åtalet. Han tog för givet att den konsulent man anlitade hade sett till att det fanns tillstånd även för 1993. L.P. hade inte sett något tillstånd. I maj 1993 var det mycket torrt och för att förhindra uttorkning av vissa betesmarker vattnade man med bäckvatten och processvatten efter sköljning av potatis, morötter m.m. Det finns inga kemikalier i sådant vatten.

Helsingborgs tingsrätt (1994-04-12, rådmannen Marie Hartman samt nämndemännen Karin Algotsson, Sven Linder och Marie Louise Norrsell) dömde L.P. för brott mot miljöskyddslagen till 30 dagsböter. I sin motivering anförde tingsrätten: Genom L.P:s erkännande och övrig utredning är det styrkt att L.P. av oaktsamhet några dagar bevattnade betesmarker med processavloppsvatten. Gärningen kan inte bedömas som ringa.

L.P. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet, eftersom den gärning han begått var att bedöma som ringa. Åklagaren bestred ändring. L.P. åberopade i hovrätten ett av Miljönämnden i Helsingborgs stad utfärdat intyg om rätt för bolaget att bevattna sina marker med processvatten fram till den 15 oktober 1994.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1994-09-15, t.f. hovrättslagmannen Per Eriksson, hovrättsrådet Jarl-Inge Svensson och t.f. hovrättsassessorn Karin Mårtensson, referent) ändrade tingsrättens dom och ogillade åtalet. Hovrätten anförde i sina domskäl bl.a. följande. I målet är utrett att L.P., såsom driftsansvarig för miljöfrågorna inom Magnihill AB, genom oaktsamhet åsidosatt det villkor som koncessionsnämnden beslutat om. Fråga i målet är om den gärning L.P. gjort sig skyldig till är att betrakta som ringa. Den otillåtna bevattningen har skett vid ett enstaka tillfälle och endast under ett par dagar. Det processvatten som använts har varit kraftigt utspätt med bäckvatten och har inte innehållit några kemikalier. Den fara för skada som kan ha förelegat måste med hänsyn härtill ha varit mycket liten. L.P., som för åren 1991 och 1992 haft tillstånd att bevattna sina marker under en viss period av året med processvatten, har för år 1994 åter fått tillstånd till dylik bevattning. Mycket talar för att han hade fått sådant tillstånd även för år 1993, om han ansökt om det. Med hänvisning till det anförda finner hovrätten att den gärning L.P. gjort sig skyldig till är att bedöma som ringa. Åtalet skall därför ogillas.

Målnummer B 526/94