Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1995:109

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1995:109
Målnummer
T288-94
Avdelning
4
Avgörandedatum
1995-06-14
Rubrik
Närståendeförhållande enligt 4 kap. 3 § andra stycket 1 p. konkurslagen har inte ansetts föreligga mellan ett moderbolag och dotterbolagets konkursbo.
Lagrum
4 kap. 3 § 2 st. 1 p. konkurslagen

AB J.R.B. (B.bolaget) är ett helägt dotterbolag till Trelleborgs Byggmarknad Aktiebolag (Byggmarknad). B.bolaget försattes i konkurs den 17 juli 1990. Byggmarknad, som tidigare försatts i likvidation, försattes i konkurs den 20 juli 1992. Kronofogdemyndigheten gjorde den 18 november 1991 utmätning i Byggmarknads konto hos Föreningsbanken i Trelleborg. Utmätt belopp utbetalades till B.bolagets konkursbo i september 1992.

Byggmarknads konkursbo yrkade vid tingsrätten att

1. tingsrätten fastställer att förmånsrätt och betalning i enlighet med den utmätning som Kronofogdemyndigheten i Trelleborg gjorde den 18 november 1991 avseende Byggmarknads konto i Föreningsbanken skall gå åter

2. tingsrätten förpliktar B.bolagets konkursbo att till Byggmarknads konkursbo utge dels resterande del om 181 295 kr, dels ränta enligt 4 kap 15 § 1 st. konkurslagen på 422 836 kr från den 18 september 1992 till och med den 17 mars 1993 och dels ränta enligt 4 kap 15 § 1 st. konkurslagen på 181 295 kr från den 17 mars 1993 till dess betalning sker.

B.bolagets konkursbo bestred käromålet men vitsordade belopp och ränteberäkningar.

Byggmarknads konkursbo anförde följande till utveckling av sin talan.

Av 4 kap. 13 § konkurslagen framgår att förmånsrätt eller betalning som en borgenär har vunnit genom utmätning går åter, om förmånsrätten inträtt senare än tre månader före fristdagen. Har utmätning skett till förmån för någon som är närstående till gäldenären, går förmånsrätten eller betalningen också åter om förmånsrätten har inträtt dessförinnan men senare än två år före fristdagen och det inte visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden blev insolvent.

B.bolaget är helägt dotterbolag till Byggmarknad och härigenom närstående enligt 4 kap. 3 § konkurslagen. Bestämmelsen inbegriper bl.a. förhållandet moderbolag och dotterbolag.

B.bolagets konkursbo har genom utmätning 1991-11-18, dvs. senare än två år före fristdagen, erhållit betalning för fordran mot Byggmarknad.

Byggmarknad var vid tidpunkten för utmätningen insolvent.

Med hänvisning till det ovan anförda är därför det utbetalda beloppet till B.bolagets konkursbo återvinningsbart enligt 4 kap. 13 § konkurslagen.

Av yrkat belopp har konkursförvaltaren i B.bolaget hitintills utbetalt 241 541 kr.

B.bolagets konkursbo anförde följande till utveckling av bestridandet.

Byggmarknads konkursbo har gjort gällande att den betalning som B.bolagets konkursbo erhållit efter utmätning hos Byggmarknad skall gå åter jämlikt 4 kap. 13 § konkurslagen, eftersom B.bolaget var helägt dotterbolag till Byggmarknad och det därför mellan dessa bolag rådde ett sådant närståendeförhållande varom talas i 4 kap. 3 § konkurslagen. B.bolagets konkursbos uppfattning är emellertid att något sådant förhållande inte rått vare sig vid tidpunkten för utmätningen eller vid redovisningen. B.bolagets konkursbo menar härvid att även om det tidigare förelegat ett sådant förhållande mellan de båda bolagen har det sedan B.bolaget försattes i konkurs den 17 juli 1990 icke rått ett närståendeförhållande. Ingen i de båda bolagens styrelser eller ägarkrets har därefter haft något sådant inflytande över det andra bolaget som avses med bestämmelsen i 4 kap. 3 § konkurslagen. För B.bolaget handlar därefter konkursförvaltaren i sådana frågor vari övriga borgenärer tillerkänts skydd genom bestämmelserna i 4 kap. konkurslagen. Något sådant skyddsbehov borde icke vara av nöden då det ena bolaget försatts i konkurs och dess angelägenheter är helt utom, i detta fall, moderbolagets kontroll och boet uppenbarligen icke kan kontrollera moderbolaget.

B.bolagets konkursbo hävdar således att något närståendeförhållande ej förelegat vare sig vid utmätningstillfället eller vid utbetalningstillfället. Återvinning kan således ej ske då den förmånsrätt som B.bolagets konkursbo erhållit genom utmätning inträtt mer än tre månader innan moderbolaget försattes i konkurs.

Trelleborgs tingsrätt (1994-03-29, rådmannen Hans Nilsson samt hovrättsassessorerna Helen Andersson och Lars Lindblad) ogillade käromålet och anförde i domskälen:

Parterna är ense om de faktiska omständigheterna.

Avgörande för utgången i målet är om B.bolagets konkursbo är att anse som närstående till Byggmarknad enligt 4 kap. 3 § 2 st. 1 p. konkurslagen. Frågan skall bedömas efter förhållandena vid den tidpunkt när den återvinningsgrundande transaktionen, dvs. utmätningen, skedde (se NJA II 1976 s. 176). Prövningen bör göras med utgångspunkt från de tankegångar som ligger till grund för återvinningsreglerna. Syftet med dessa är att konkursinstitutets funktion att främja en likabehandling av borgenärerna inte skall förfelas genom åtgärder, som företas en viss tid före konkursen. Återvinningsmöjligheterna har utvidgats i förhållande till gäldenärens närstående, eftersom det befaras att dessa handlar illojalt mot övriga borgenärer. I och med att ett bolag försätts i konkurs avskärs möjligheterna för den tidigare ägaren att agera i bolaget och det föreligger därför enligt tingsrättens bedömning inte något närståendeförhållande enligt 4 kap. 3 § 2 st. 1 p. konkurslagen mellan ett konkursbo för ett bolag och bolagets tidigare ägare. Käromålet skall på grund härav ogillas.

Byggmarknads konkursbo överklagade och yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan. B.bolagets konkursbo bestred ändring

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1995-06-14, hovrättslagmannen Per Eriksson, hovrättsrådet Marianne Lejman och tf. hovrättsassessorn Dag Cohen, referent) fastställde tingsrättens domslut och anförde:

Närståendebegreppet i 4 kap. 3 § andra stycket 1 konkurslagen tar, såvitt nu är av intresse, sikte på förhållandet mellan två juridiska personer. Ett vanligt exempel på att ett närståendeförhållande skall anses föreligga enligt denna bestämmelse är att en juridisk person äger samtliga aktier i en annan, dvs. det finns en relation som kan beskrivas som moderbolag – dotterbolag.

I förevarande fall har emellertid den transaktion som återvinningsansökan avser ägt rum mellan moderbolaget och dotterbolagets konkursbo. Såvitt framgår av utredningen har processen mot moderbolaget drivits av dotterbolagets konkursbo, och utmätningen har likaledes skett på begäran av detta. Någon annan möjlighet att driva in fordran har f.ö. inte förelegat, eftersom endast konkursboet, inte gäldenären, har talerätt i tvister av detta slag (se Lars Welamson, Konkurs, 1987, s. 98).

Återvinningsbar betalning enligt 4 kap. 13 § konkurslagen avser sådan som en borgenär vunnit genom utmätning. I ett fall som det förevarande faller det sig, med hänvisning till vad nyss anförts, naturligt att betrakta dotterbolagets konkursbo och inte dotterbolaget självt som borgenär. Med dessa utgångspunkter kan inte något närståendeförhållande anses ha förelegat mellan moderbolaget och borgenären vid tidpunkten för betalningen. På grund härav och då det är ostridigt att betalning på grund av utmätningen inte vunnits inom den normala återvinningsfristen, skall käromålet ogillas.

Målnummer T 288/94