Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1995:149

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1995:149
Målnummer
B921-95
Avdelning
5
Avgörandedatum
1995-09-28
Rubrik
Fråga om sammanvägning av antalet dagsböter vid gemensamt straff.
Lagrum
25 kap. 5 § första stycket brottsbalken

Åklagaren yrkade vid Lunds tingsrätt ansvar å J.G. för snatteri under följande påståenden.

J.G. har den 24 november 1994 i butiken Fin Under på Stora Gråbrödersgatan i Lund olovligen med tillägnelseuppsåt tagit en bh värd 298 kr.

J.G. har den 29 december 1994 i butiken MQ på Center Syd i Löddeköpinge, Kävlinge kommun, olovligen med tillägnelseuppsåt tagit kläder för sammanlagt 797 kr.

Lunds tingsrätt (1995-08-22, tingsnotarien Peter Lillthors samt nämndemännen Inger Åkesson, Maj-Britt Persson och Anders Karlsson) dömde J.G. för snatteri till 150 dagsböter å 100 kr.

J.G. yrkade att hovrätten skulle efterge påföljden eller i vart fall sätta ned bötesbeloppet.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1995-09-28, hovrättslagmannen Olle Ekstedt, hovrättsrådet Lennart Frii och t.f. hovrättsassessorn Lena Petersson, referent) ändrade på det sätt tingsrättens domslut att påföljden bestämdes till 120 dagsböter å 80 kr.

Hovrätten anförde i domskälen följande.

J.G. har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Hon är gravid i femte månaden och har med hänsyn till skulder och räkningar ingen möjlighet att betala höga böter. Sedan flera års tid får hon medicinsk behandling för en hormonsjukdom. Det höga bötesbeloppet oroar henne och gör att hon mår mycket dåligt.

Åklagaren har anfört bl.a.: Enligt fast praxis döms den som gör sig skyldig till snatteri för närmare 800 kr respektive 300 kr till 120 respektive 40 dagsböter. Hur en sammanvägning av antalet dagsböter skall ske vid gemensam handläggning är inte helt klart, men det finns inte skäl att av denna anledning ändra tingsrättens dom. Eftersom J.G:s betalningsförmåga såvitt framgår inte är nedsatt jämfört med tidigare bör dagsbotens storlek inte jämkas. Vad hon i övrigt anfört ger inte skäl till ändring av tingsrättens dom. Det bör också noteras att J.G. inte var gravid när brotten begicks och att gärningen den 29 december 1994 värdemässigt ligger nära gränsen för fängelse.

Enligt tingsrättens dom har J.G. gjort sig skyldig till snatterier. Dessa har avsett tillgrepp, vid två tillfällen, av kläder till ett värde av 298 kr respektive 797 kr. Som tingsrätten funnit skall J.G. dömas till böter. Skäl att efterge påföljd föreligger inte.

I fråga om antalet dagsböter gör hovrätten följande bedömning. För brotten skall dömas till gemensam påföljd. Sedvanliga principer för straffmätning skall tillämpas. Härvid framstår det av tingsrätten ådömda straffet som oproportionerligt högt i förhållande till brottens samlade straffvärde. Antalet dagsböter skall därför sättas ned. Med viss hänsyn tagen till J.G:s kommande försörjningsskyldighet bör även dagsbotens storlek sättas ned.

Målnummer B 921/95