Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1995:154

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 1995:154
Målnummer
Ö771-95
Avdelning
3
Avgörandedatum
1995-11-22
Rubrik
Förutsättningar har ansetts föreligga att inleda skuldsanering för en person som är att betrakta som arbetstagare och inte som näringsidkare i skuldsaneringslagens mening.
Lagrum
4 § skuldsaneringslagen (1994:334)

T.D., född 1969, ansökte hos Kronofogdemyndigheten i Malmöhus län om skuldsanering och anförde: Han är frilanstecknare för Egmont Serieförlaget AB. Storleken av hans inkomster styrs av hur många sidor han tecknar per månad. Han står själv för sitt arbetsmaterial. Utgiftens storlek är beroende av producerat sidantal.

Kronofogdemyndigheten avslog ansökningen och anförde som skäl: Med hänsyn till den vida omfattningen som begreppet näringsidkare skall ha i ärende som rör skuldsanering, sammantaget med de uppgifter som lämnats i ansökan, måste det anses att T.D. är näringsidkare i lagens mening. Hans ansökan om skuldsanering skall därför avslås.

T.D. överklagade kronofogdemyndighetens beslut, varvid han anförde: Han är inte att betrakta som näringsidkare. Han har ingått ett uppdragsavtal med Serieförlaget Egmont AB och det är numera serieförlaget som står för kostnaderna för arbetsmaterial.

Landskrona tingsrätt (1995-04-25, rådmannen Stellan Fors) lämnade överklagandet utan bifall och fastställde kronofogdemyndighetens beslut.

T.D. överklagade tingsrättens beslut.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1995-11-22, hovrättslagmannen Erland Aspelin, hovrättsrådet Boel Havelius, referent, samt tf. hovrättsassessorn Henrik Kjellin) förordnade att skuldsanering skulle inledas samt återförvisade målet till kronofogdemyndigheten för erforderlig handläggning.

Hovrätten anförde: Kronofogdemyndigheten har avslagit T.D:s ansökan om skuldsanering med hänvisning till att han är att anse som näringsidkare och därför enligt 4 § första stycket skuldsaneringslagen inte kan komma ifråga för skuldsanering.

Begreppet näringsidkare bör i skuldsaneringslagens mening ges en vid tolkning och omfattar enligt lagens förarbeten var och en som yrkesmässigt driver någon form av ekonomisk verksamhet (prop. 1994/94:123 s. 196).

Av utredningen i målet framgår att T.D. tecknar seriesidor åt Serieförlaget Egmont och att arbetet regleras genom ett "Uppdragsavtal" daterat den 31 mars 1995. I avtalet bestäms arbetets omfattning, ersättning för levererat material samt skyldighet för förlaget att utge semesterlön och sociala kostnader. Avtalet anges vara exklusivt på så sätt att T.D. inte får utföra arbete åt något annat förlag. Det har i målet vidare framkommit att Egmont Serieförlag står för kostnaderna för arbetsmaterial och att T.D:s ersättning för utfört arbete omfattas av de löneförhandlingar som förs för de anställda vid förlaget.

Enligt hovrättens bedömning får det avtal som träffats mellan Serieförlaget Egmont och T.D. anses utgöra ett anställningsavtal och T.D. bör därför betraktas som arbetstagare. Något hinder att pröva hans ansökan om skuldsanering på grund av att han skulle vara att anse som näringsidkare föreligger således inte. Till följd härav skall målet återförvisas till kronofogdemyndigheten för erforderlig behandling.

Målnummer Ö 771/95