Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2002:7

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2002:7
Målnummer
Ö460-01
Avdelning
3
Avgörandedatum
2002-01-29
Rubrik
I utslag i mål om betalningsföreläggande har som gäldenär angetts en viss person med en annans personnummer. Utslaget har ansetts därigenom vara riktat mot två personer, dels den som angetts med namn, dels den som identifierats genom personnummer. På den sistnämndes klagan över domvilla har hovrätten - utan att besluta om ny handläggning vid kronofogdemyndigheten - undanröjt utslaget såvitt det riktats mot denne.
Lagrum
59 kap. 1 § 1 st. 2 och 3 § 3 st. rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 1996 C 59

Kronofogdemyndigheten i Malmö (Kristianstadskontoret) meddelade den 21 december 2000 utslag i mål om betalningsföreläggande. Härigenom förpliktades A.N., 550000-0000 (anm. vissa siffror här och i det följande ersatta med 0), att till Bilia Personbilar AB (Bilia) betala visst kapitalbelopp jämte ränta och kostnader. Utslaget vann laga kraft. Sedan Bilia ansökt om verkställighet av utslaget underrättades en annan person, L.H.N., om den sökta utmätningen.

L.H.N. klagade över domvilla och yrkade att hovrätten skulle undanröja utslaget. Bilia förklarade sig inte ha någon erinran mot bifall till hennes klagan.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (2002-01-29, hovrättslagmannen Per Eriksson, hovrättsrådet Ulla Wallén, referent, och tf. hovrättsassessorn Johanna Erlandsson) undanröjde kronofogdemyndighetens utslag i den del som det var riktat mot L.H.N.

I skälen till beslutet anförde hovrätten: Av handlingarna framgår följande. Den 6 november 2000 ingav Bilia en ansökan om betalningsföreläggande. I detta angavs som svarande A.N. med L.H.N:s personnummer 550000-0000. Kronofogdemyndigheten utfärdade föreläggande, vilket delgavs A.N. den 8 december 2000. På delgivningskvittot angav A.N. personnumret 560000-0000. Utslag utfärdades den 21 december 2000 i enlighet med uppgifterna om svaranden i ansökningen.

Genom att svaranden i utslaget har identifierats med L.H.N:s personnummer får utslaget anses vara riktat även mot henne. L.H.N. har emellertid inte delgetts föreläggande att svara på ansökningen om betalningsföreläggande och inte heller fört talan i målet hos kronofogdemyndigheten. Så till vida har domvilla förekommit.

Bilia har förklarat att dess ansökan har varit riktad mot A.N. A.N., som har delgetts ansökningen, har lämnat den obestridd.

På grund av det ovan sagda bör med stöd av 59 kap. 1 § första stycket 2 rättegångsbalken utslaget undanröjas i den del det är riktat mot L.H.N. och saknas skäl att besluta om ny handläggning vid kronofogdemyndigheten.

Målnummer Ö 460-01