Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2002:76

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2002:76
Målnummer
B1902-01
Avdelning
1
Avgörandedatum
2002-01-24
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 5 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: Under några sommarmånader år 2000 tillverkade A.S. ca 375 liter råsprit med en alkoholhalt av 90 procent och beredde ca 600 liter mäsk. A.S. hade sålt minst ca 135 liter av spriten.

Personliga förhållanden: A.S. ,som är född 1959, levde under socialt välordnade förhållanden. Frivården ansåg att det inte förelåg något övervakningsbehov.

Tingsrätten dömde A.S. enligt 10 kap. 1 §, 2 § 1 och 3 § alkohollagen för brott mot samma lag, grovt brott (tillverkningen), och för olovlig försäljning av alkoholdrycker till villkorlig dom och samhällstjänst 140 timmar med fängelse i sex månader som alternativ påföljd. Värdeförverkande (4 050 kr).

Hovrätten fastställde tingsrättens dom och anförde sammanfattningsvis följande i påföljdsfrågan. Vid artbrott finns en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Någon vägledning hur stark presumtionen är vid brott av den karaktär som det är fråga om i målet står inte att finna i något uttalande av Högsta domstolen. Det kan därför inte dras några slutsatser om när villkorlig dom med samhällstjänst kan ådömas vid artbrott av nu aktuellt slag. Vid valet av påföljd stannar hovrätten för att ådöma A.S. den för honom lindrigaste påföljden, d.v.s. villkorlig dom med samhällstjänst.