Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2002:77

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2002:77
Målnummer
B2414-01
Avdelning
1
Avgörandedatum
2002-04-11
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 6 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: Under hösten 2000 och en bit in på år 2001 tillverkade A.K. 125 liter sprit och sålde till andra dels denna sprit, dels 360 liter som han hade framställt av orenad sprit som annan hade tillverkat och A.K. hade renat. Vidare hade han berett 400 liter mäsk i avsikt att tillverka mera sprit.

Personliga förhållanden: A.K., som är född 1965, dömdes i oktober 1995 till skyddstillsyn för brott mot alkohollagen, bl.a. försäljning av alkoholdrycker. Han levde under ordnade förhållanden tillsammans med hustru och fyra barn. Han hade haft alkoholproblem men var drogfri sedan mitten av 1990-talet.

Tingsrätten dömde A.K. för brott mot alkohollagen, grovt brott, och för olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott, till fängelse i fem månader. Värdeförverkande (48 500 kr, motsvarande 100 kr/liter).

Hovrätten dömde A.K. dels enligt 10 kap. 1 § alkohollagen för brott mot alkohollagen (tillverkningen), dels enligt 10 kap. 1 och 9 §§ och 23 kap. 2 § brottsbalken för förberedelse till brott mot alkohollagen (beredningen av mäsk), dels ock enligt 10 kap. 2 § alkohollagen för olovlig försäljning av alkoholdrycker till skyddstillsyn och samhällstjänst 120 timmar med fängelse fem månader som alternativ påföljd.

I frågan hur beredningen av mäsk borde bedömas anförde hovrätten i sammanfattning följande. Det är uppenbart att den vätska (mäsken) som anträffats hos A.K. inte endast genom jäsning skulle ha kunnat uppnå en alkoholhalt överstigande 22 volymprocent och därmed övergå till att bli sprit. Vätskan kan därmed vid en sådan straffrättslig prövning som det här är fråga om inte anses falla under alkohollagens definition av mäsk. A.K. kan då inte dömas för olovlig sprittillverkning enligt 10 kap. 1 § 2 alkohollagen för sin befattning med den aktuella vätskan. A.K. ska därför i enlighet med Högsta domstolens dom den 21 februari 2002 i mål B 1658-01 dömas för förberedelse till olovlig sprittillverkning. Det saknar därvid betydelse att alkoholhalten i vätskan inte varit mätbar.

Beträffande graderingen av brotten ansåg hovrätten att varken mängden tillverkad och såld sprit eller omfattningen i övrigt eller karaktären av A.K:s verksamhet medförde att brotten skulle bedömas som grova.

Vad slutligen gäller påföljdsvalet ansåg hovrätten att hinder inte förelåg mot att välja en inte frihetsberövande påföljd trots brottens straffvärde – fängelse fem månader – och återfallet. Hovrätten anslöt sig till Kriminalvårdsmyndighetens uppfattning att påföljden kunde bestämmas till skyddstillsyn med samhällstjänst.