Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2002:78

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2002:78
Målnummer
B511-02
Avdelning
2
Avgörandedatum
2002-10-10
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 7 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: A.P. förvärvade från hösten 2000 till juni 2001 tillsammans med annan 65 liter olovligen tillverkad sprit och överlät eller sålde ca tio liter av spriten till andra.

Personliga förhållanden: A.P. är född år 1969.

Tingsrätten dömde A.P. enligt 10 kap. 1 § 3 alkohollagen för brott mot samma lag och enligt 2 § i samma lag för olovlig försäljning av alkoholdrycker att böta 100 dagsböter. Värdeförverkande (3 900 kr solidariskt med annan).

Hovrätten ändrade tingsrättens dom endast på så sätt att värdeförverkandet bestämdes till 3 558 kr (annan beräkningsgrund).