Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2002:98

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2002:98
Målnummer
B1354-02
Avdelning
3
Avgörandedatum
2002-07-17
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 14 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Den 12 januari 2002 försökte J.L. döda en person genom att stöta en kniv i dennes bröst och mage. Kniven gick bl.a. genom bröstväggen, lungsäcken och hjärtsäcken och skadade framsidan av hjärtats högra kammarvägg. Vid samma tillfälle tillfogade J.L. en tredje person stickskador i båda benen genom att stöta en kniv i dem.

Personliga förhållanden: J.L. är född år 1984. Han förekom under två avsnitt i belastningsregistret men hade inte tidigare dömts för våldsbrott.

Tingsrätten dömde J .L. för försök till mord och grov misshandel till sluten ungdomsvård i två år fyra månader. – Tingsrätten fann att såväl straffvärdet för brotten som deras art utgjorde synnerliga skäl att trots J.L:s ålder döma till fängelse. Därför skulle påföljden bestämmas till sluten ungdomsvård. Två år fyra månader ansågs motsvara fängelse i sju år för den som hade fyllt 21 vid brotten.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom i ansvarsdelen.