Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2005:4

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2005:4
Målnummer
Ö3576-04
Avdelning
2
Avgörandedatum
2005-02-17
Rubrik
En försvarare har efter tingsrättens slutliga avgörande biträtt sin huvudman i fråga om avgörandet skulle överklagas. Den tilltalade har därefter beslutat att nöjdförklara sig. Det efterarbete som utförts har till en tid motsvarande högst en timme ansetts ingå i försvararuppdraget vid tingsrätten utan att någon särskild rätt till ersättning i hovrätten uppkommer.
Lagrum
21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 1993 s. 214

S.G. biträddes av advokaten R.B. i ett mål vid Lunds tingsrätt angående undanröjande av skyddstillsyn. Genom slutligt beslut den 11 november 2004 undanröjde tingsrätten en S.G. tidigare utdömd skyddstillsyn och bestämde påföljden till fängelse en månad. S.G. var omhändertagen i målet och i beslutet förklarade tingsrätten att hon skulle vara fortsatt omhändertagen. Den 24 november 2004 avgav S.G. nöjdförklaring. R.B. yrkade, för det biträde han lämnat S.G. efter tingsrättens slutliga beslut, i hovrätten ersättning av allmänna medel för bl.a. arbete med 3 000 kr exklusive mervärdesskatt.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (2005-02-17, hovrättsråden Roberth Nordh och Helén Andersson samt tf. hovrättsassessorn Fredrik Landgren, referent) tillerkände R.B. ersättning av allmänna medel för arbete med 2 000 kr exklusive mervärdesskatt med följande motivering.

Av R.B:s arbetsredogörelse framgår att S.G. haft stora svårigheter att ta till sig information och att det krävts särskilda insatser för att klargöra innebörden och konsekvenserna av beslutet och ett eventuellt överklagande. Det saknas anledning att ifrågasätta R.B:s uppgift om den tid han lagt ned på detta arbete.

Att en offentlig försvarare underrättar sin klient om innehållet i underrättens avgörande och preliminärt diskuterar ett överklagande med denne ingår i uppdraget vid tingsrätten och täcks av ersättningen där (se NJA 1993 s. 214). Hovrätten bedömer det skäligt att dessa åtgärder kan få ta högst omkring en timme i anspråk utan att någon särskild rätt till ersättning uppkommer. R.B. skall tillerkännas ersättning för det efterarbete härutöver som han tvingats lägga ned i ärendet.

Målnummer Ö 3576-04